post by Олена Михайлівна |

Гaзіна Іринa Олександрівнa

Газіна Ірина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методик дошкільної  освіти.

На кафедрі працює з 2006 року.

Закінчила  педагогічний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету за спеціальністю «Початкове навчання та музичне виховання» та здобула кваліфікацію «Вчитель початкових класів та музики» (1998); педагогічний факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за спеціальністю «Дошкільне виховання» та здобула кваліфікацію «Вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання» (2009).

Закінчила цільову аспірантуру в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка (2003-2006). Захистила дисертаційне дослідження з теми: «Формування першооснов національної самосвідомості у дітей старшого дошкільного віку засобами української народної музики» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук  за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка  (2008).

Вчене звання доцента кафедри педагогіки та методик дошкільної та початкової освіти присвоєно 2012 р.

 

Керує написанням курсових, дипломних робіт, науково-дослідною роботою, педагогічною практикою студентів факультету.

 

Викладає дисципліни: «Організація управління дошкільною освітою», «Педагогічна інноватика в дошкільній освіті», «Теорія та методика музичного виховання», «Методичне керівництво логіко-математичним розвитком дітей дошкільного віку», «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень», «Інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті».

 

Коло наукових інтересів: актуальні тенденції у підготовці майбутніх вихователів ДНЗ; інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті; особистісно-орієнтоване навчання дітей дошкільного віку.

 

Опубліковано 24 наукові та навчально-методичні праці, у тому числі 4 навчально-методичні посібники, 20 статей, із них 13 – у наукових фахових виданнях, 1 стаття – у закордонних виданнях (Росія), 1 стаття – у збірнику, зареєстрованому у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus

 

Список наукових публікацій

 

 1. Газіна І. Квітчання печі: фольклорне театралізоване дійство для дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку / І. Газіна // Дошкільне виховання. – 2004. – № 8. – С. 18–19.
 2. Газіна І. О. Формування в дошкільників першооснов національної самосвідомості (психолого-педагогічні особливості) / І. О. Газіна // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ, 2005. – № 1. – С. 56–62.
 3. Газіна І. О. Формування у дошкільників першооснов національної самосвідомості (психолого-педагогічні особливості) / І. О. Газіна // Педагогіка. – 2005. – № 1. – С. 8–10.
 4. Газіна І. Не позбавляй найціннішого: колискова в житті дитини / І. Газіна // Дошкільне виховання. – 2005. – № 3. – С. 18–19.
 5. Газіна І. Бджілка трудівниця / І. Газіна // Дошкільне виховання. – 2006. – № 7. – С. 28–30.
 6. Газіна І. О. Виховний потенціал української народної музики та пісні / І. О. Газіна // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2006. – Вип. ІХ. – С. 38–41.
 7. Газіна І. О. Роль народної педагогіки у процесі формування першооснов української національної самосвідомості в дітей дошкільного віку / І. О. Газіна // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., 17–18 жовт. 2006 р. : вип. 5, у 3 т.– Кам’янець-Подільський, 2006. – Т. 1. – С. 149–150.
 8. Газіна І. О. Актуальність та особливості формування елементів національної самосвідомості у дітей дошкільного віку / І. О. Газіна // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. Х. – С. 100–106.
 9. Газіна І. О. Формування інтересу до національних цінностей у дітей старшого дошкільного віку / І. О. Газіна // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., присвяч. 90-річчю Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту, 12–13 берез. 2008 р. : вип. 7, у 5 т. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Т. 5. – С. 74–75.
 10. Газіна І. О. Формування першооснов української національної самосвідомості в дітей старшого дошкільного віку засобами української народної музики (експериментальна методика) / І. О. Газіна // Збірник наукових праць. Педагогічна освіта: теорія і практика / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України. – Кам’янець-Подільський, 2009. – Вип. 1. – С. 254–260.
 11. Газіна І. О. Музика як чинник особистісного становлення дитини дошкільника в творчій спадщині В. О. Сухомлинського / І. О. Газіна // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 11–12 берез. 2009 р. : вип. 8., у 5 т. – Кам’янець-Подільський, 2009. – Т. 5. – С. 97–98.
 12. Газіна І. О. Тестова система оцінювання: проти і за / І. О. Газіна // Тестування як метод педагогічного контролю успішності студентів : наук.-метод. зб. – Кам’янець-Подільський, 2010. – С. 40–
 13. Газіна І. О. Українська народна музика як засіб національного виховання дітей дошкільного віку / І. О. Газіна // Сучасне довкілля: реалії та перспективи : матер. ІІ Міжнар. наук.-прак. конф. Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова / укл.: І. І. Загарницька, Г. В. Бєлєнька, А. В. Карнаухова. – Київ, 2010. – С. 109–113.
 14. Газіна І. О. Музична компетентність вихователя та її роль в умовах діяльності сучасного дошкільного навчального закладу / І. О. Газіна // Збірник наукових праць. Педагогічна освіта: теорія і практика / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України. – Кам’янець-Подільський, 2011. – Вип. 7. – С. 299–302.
 15. Газина И. А. Нужны ли сегодня современному воспитателю ДОУ познания из области музыкального воспитания детей? / И. А. Газина // Дошкольное образование в современных социокультурных условиях: реалии, вызовы, перспективы : сб. статей по матер. междунар. науч.-прак. конф., 25–26 нояб. 2010 г. – Чита, 2010. – С. 75–77.
 16. Газіна І. О. Національні цінності, їх зміст, специфіка та місце в системі виховання дитини дошкільного віку / І. О. Газіна // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2011. – Вип. 1 (44). – С. 61–67.
 17. Газіна І. О. Сучасні підходи до організації управлінської діяльності в ДНЗ: тестування у роботі керівника ДНЗ / І. О. Газіна // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 14. – Т. 3. – С. 108-109.
 18. Газіна І. О. Українська національна самосвідомість, її зміст та особливості формування в системі виховання особистості / І. О. Газіна // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Психологічні науки. – Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 7. – С. 47-56.
 19. Газіна І. О. Ейдетика в дошкільній освіті / І. О. Газіна // Педагогічна освіта : теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України ; [гол. ред. В. М. Лабунець]. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 19 (2-2015), ч. 2. – С. 305-310. (INDEX COPERNICUS)
 20. Газіна І. О. Українська народна музика, використання у навчально-виховному процесі ДНЗ/ І. О. Газіна //Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 7. – С. 100-101.
 21. Газіна І. О. Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку : навчально-методичний посібник / І. О. Газіна. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2009. – 240 с
 22. Газіна І. О. Розвиток логічного мислення у дітей дошкільного віку : методичний посібник / І. О. Газіна. – Кам’янець-Подільський : Сисин О. В., 2010. – 172 с
 23. Газіна І. О. Методика музичного виховання дітей дошкільного віку : навч.-метод. посіб / І. О. Газіна. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – 196 с
 24. Газіна І. О. Методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку : навч.-метод. посіб / І. О. Газіна. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – 224 с.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial