post by Олена Михайлівна |

Гaламанжук Лeся Людвигівнa

Галаманжук Леся Людвигівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та методик дошкільної освіти.

 

На кафедрі працює з 2003 року.

 

Закінчила педагогічний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту ім. В. П. Затонського  (1992), факультет дошкільної освіти Хмельницького гуманітарно-педагогічного інституту (2006), магістратуру педагогічного факультету Кам’янець-Подільської державного університету (2002).

 

Спеціальності за дипломами – вчитель початкових класів і образотворчого мистецтва; вихователь дітей дошкільного віку; викладач педагогіки і методики викладання в початкових класах.

 

Закінчила аспірантуру Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Захистила кандидатську дисертацію з теми: «Підготовка майбутніх дошкільних педагогів до комплексного використання творів пластичного мистецтва у вихованні старших дошкільників» (2007).

 

Закінчила докторантуру Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я). Захистила докторську дисертацію з теми: «Теоретико-методичні засади превентивного розвитку рухової активності дітей дошкільного віку у процесі занять фізичною культурою»” (2016).

 

Вчене звання доцента кафедри педагогіки та методик дошкільної і початкової освіти присвоєно 2014 р.

 

Керує написанням курсових, дипломних та магістерських робіт, науково-дослідною роботою і педагогічною практикою студентів факультету.

 

Бере участь у роботі наукової лабораторії «Теоретико-методологічні засади дошкільної і початкової освіти» та наукової лабораторії «Гендерні профілактично-оздоровчі технології фізичного виховання та реабілітації».

 

Викладає дисципліни: Оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей; основи наукових досліджень; сучасні технології викладання фахових методик дошкільної освіти у вищій школі; теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти; методика навчання освітньої галузі «Технології»; технології вивчення галузі «Технології»; технології вивчення галузі «Здоров’я і фізична культура».

 

Коло наукових інтересів: теоретико-методичні основи диференційованого фізичного виховання у дошкільних, загальноосвітніх і вищих навчальних закладах; технології формування і реалізації змісту руху «Спорт для всіх» у аспекті превенції в дошкільний період і початковій школі негативних тенденцій у стані здоров’я, фізичному розвитку, вияві функціональних показників дітей; теоретико-методичні основи рухової діяльності дітей з обмеженими функціями в системі спеціальних навчальних, реабілітаційних закладів і системі «дитина-фахівець-сім’я» в дошкільний період і початковій школі; підготовка компетентних фахівців із дошкільної і початкової освіти.

 

Опубліковано понад 31 публікацію, 1 монографію, 3 навчально-методичних посібники.

 

 

Публікації

2015-2016 рр.

 

 1. Галаманжук Л. Л. Превентивний розвиток рухової активності дітей дошкільного віку : монографія / Л. Л. Галаманжук. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2015. – 500 с.
 2. Галаманжук Л. Л. Влияние разных вариантов обучения основным движениям на физическую подготовленность 4-летних девочек с различной двигательной асимметрией / Л. Л. Галаманжук // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физ. воспитания и сп. – 2015. – № 4. – С. 1621.
 3. Галаманжук Л. Л. Концепція розвитку превентивної рухової активності дітей дошкільного віку у процесі занять фізичною культурою / Л. Л. Галаманжук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : педагогіка. – 2015. – № 1. – С. 36–43.
 4. Галаманжук Л. Л. Вплив різних підходів до навчання основним рухам на фізичну підготовленість 4-річних хлопчиків із існуючими варіантами рухової асиметрії / Л. Л. Галаманжук // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физ. воспитания и сп. – 2015. – № 5. – С. 3–8.
 5. Галаманжук Л. Л. Структурно-функціональна модель системи превентивного розвитку рухової активності дітей дошкільного віку у процесі занять з фізичної культури / Л. Л. Галаманжук // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. Наукові записки РДГУ. – Вип. 11(54). – Рівне : РДГУ, 2015. – С. 145–153.
 6. Галаманжук Л. Л. Особливості зв’язків між зміною показників фізичного стану і когнітивних функцій у дітей із різною спрямованістю мануальної рухової асиметрії в дошкільний період / Л. Л. Галаманжук // Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт / [наук. часопис нац. пед. у-ту імені                                    М. П. Драгоманова]. – Серія № 15. – К. : НПУ, 2015. – Вип. 5 К(61) 15. – С. 44–48.
 7. Галаманжук Л. Л. Ефективність різних підходів до навчання під час занять фізичною культурою в розвитку рухової активності 4-річних дівчаток з існуючими варіантами мануальної рухової асиметрії / Л. Л. Галаманжук // Молодіжний наук. вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Укра­їнки : [зб. наук. пр.]. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2015. – Вип. 17. – С. 89–96.
 8. Галаманжук Л. Л. Особливості розвитку рухової активності у завданнях на мануальну вправність при різних підходах до навчання основним рухам 4-річних хлопчиків з існуючою моторною асиметрією / Л. Л. Галаманжук // Педагогічна освіта: теорія і практика : [зб. наук. пр.]. – Кам’янець-Подільський : КПНУ імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 18 (1-2015). – С. 226–232.
 9. Галаманжук Л. Л. Ефективність урахування спрямованості рухової асиметрії у формуванні знань 4-річних дітей під час занять з фізичної культури / Л. Л. Галаманжук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. пр. – № 1(13). – Рівне : МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2015. – С. 273–280.
 10. Галаманжук Л. Л. Ефективність методичної системи превентивного розвитку рухової активності у поліпшенні фізичних якостей дітей упродовж шостого року / Л. Л. Галаманжук // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физ. воспитания и спорта. – 2015. – № 6. – С. 3–9.
 11. Галаманжук Л. Л. Ефективність експериментальної системи в оволодінні дітьми основними рухами на мануальну вправність / Л. Л. Галаманжук // Педагогика, психология и медико-биологические пробл. физ. восп. и сп. – 2015. – № 7. – С. 4–10.
 12. ГаламанжукЛ.Л. Влияние разных вариантов обучения основным движениям на физическую подготовленность 4-летних девочек с различной двигательной асимметрией / Л. Л. Галаманжук // Modern scientific potential-2015: Materials of the XI international scientific and practical conference, February 28 – march 7, 2015, Sheffield. – Sheffield : Science and education ltd, 2015, Vol. 27 : Physical culture & sport. – P. 66–75.
 13. Герасимчук А. Ю. Ефективність експериментальних організації і змісту рухливих хвилинок, перерв у поліпшенні деяких показників фізичного стану 6-річних дітей протягом першого навчального семестру в школі / А. Ю. Герасимчук, Л.Л. Галаманжук, Г. А. Єдинак // Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів : ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2016. – Вип. 139. – Т. 1. – С. 40–44.
 14. ГаламанжукЛ.Л. Ефективність експериментального змісту з фізичної культури в адаптації 6-річних дітей до навчання у школі / Л. Л. Галаманжук, Г. А. Єдинак // Вісник Чернігівського нац. пед. у-ту. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів : ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2016. – Вип. 139, Т. 2. – С. 24–27.
 15. Мисів В. М. Особливості вияву показників фізичного здоров’я у дітей із різними соматотипами / В. М. Мисів, Г. А. Єдинак, Л. Л. Галаманжук // Вісник Чернігівського нац. пед. у-ту. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів : ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2016. – Вип. 139. – Т. 2. – С. 113–117.
 16. Галаманжук Л. Вияв показників фізичного стану у хлопчиків 4-6 років із різною спрямованістю мануальної асиметрії / Л. Галаманжук, Г. Єдинак // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – ВДПУ імені Михайла Коцюбинського ; ЖДУ імені Івана Франка. – Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 1. – С. 25–32.
 17. Герасимчук А. Ефективність експериментальної програми у поліпшенні розумової працездатності 6-річних дітей під час фізичного виховання в початковій школі / А. Герасимчук, Г. Єдинак, Л. Галаманжук // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – ВДПУ імені Михайла Коцюбинського ; ЖДУ імені Івана Франка. – Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 1. – С. 449–454.
 18. Єдинак Г. Стан залучення студентів медичних коледжів до занять фізичними вправами в різних формах / Г. Єдинак, Г. Кубай, В. Мисів, Л. Галаманжук // Історичні, теоретико-методичні, медико-біологічні аспекти фізичної культури і спорту : матеріали наук.-пр. конф. 6–7 квітня 2016 року, м. Чернівці. – Чернівці : ЧНУ, 2016. – С. 24–29.
 19. KubajG. V. Ефективність експериментального змісту фізичного виховання у поліпшенні морфофункціональних показників студентів медичного коледжу / G. V. Kubaj, G. A. Iedinak, LLGalamandjuk // Journal of Health Sciences. – 2016. – Vol. 4(10). P. 357–370. – Retrieved from http://journal. rsw.edu.pl/index.php/JHS/article/view/ 2014%3B4%2810%29%3A357-370.
 20. ГаламанжукЛ.Л. Використання нетрадиційних видів рухової активності у фізичному вихованні дітей із обмеженими можливостями / Л. ЛГаламанжук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія  № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)» : зб. наук. пр. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 8 (7–8К) 16. – С. 17–21. 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial