post by Олена Михайлівна |

Дeмчик Кaтерина Іванівнa

Демчик Катерина Іванівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методик дошкільної  освіти.

На кафедрі працює з 2006 року.

Закінчила з відзнакою педагогічний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету за спеціальністю «Початкове навчання, педагогіка і методика середньої освіти, образотворче мистецтво» та здобула кваліфікацію «Вчитель початкових класів, вчитель образотворчого мистецтва» (2000); педагогічний факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за спеціальністю «Дошкільне виховання» та здобула кваліфікацію «Вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільної освіти» (2010).

Закінчила цільову аспірантуру в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка (2003-2006). Захистила дисертаційне дослідження з теми: «Формування ціннісного ставлення до живопису у дітей старшого дошкільного віку» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук  за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання (2013).

Керує написанням курсових і дипломних робіт, науково-дослідною роботою і педагогічною практикою студентів факультету.

Викладає дисципліни: «Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва», «Методика проведення роботи з народознавства в ДНЗ», «Організація предметно-розвивального середовища дошкільного навчального закладу», «Сучасне програмне забезпечення дошкільних навчальних закладів», «Навчання і виховання дітей у групах короткочасного перебування», «Навчання та виховання дітей різновікових груп», «Організація проектної діяльності в ДНЗ», «Декоративно-прикладне мистецтво», «Декоративно-ужиткове мистецтво», «Практикум з декоративно-прикладного мистецтва».

Коло наукових інтересів: теоретико-методологічні та методичні аспекти художньо-естетичного розвитку дітей старшого дошкільного віку засобами образотворчого мистецтва; підготовка майбутнього педагога ДНЗ до здійснення художньо-естетичного виховання і різнобічного розвитку дітей дошкільного віку засобами образотворчого мистецтва і образотворчої діяльності, ефективного вирішення завдань національного та патріотичного виховання дітей дошкільного віку засобами народознавства, створення предметно-розвивального середовища для стимулювання різних видів діяльності дітей раннього та дошкільного віку, задоволення їхніх потреб щодо різних сфер розвитку їхніх особистостей; формування у студентів глибокої теоретичної системи знань з історії українського та світового декоративно-прикладного мистецтва.

Опубліковано понад 28 публікацій, 3 навчально-методичні посібники (1 у співавторстві), 6 статей у газеті Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка «Студентський меридіан» (електронне видання), створено електронний освітній ресурс (http://artkatdem.ucoz.com)

Список наукових публікацій

 1. Демчик (Ковальчук) К. І. Проблема естетичного виховання дітей дошкільного віку засобами живопису у психолого-педагогічних дослідженнях  / К. І. Демчик (Ковальчук) // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи : зб. наук. пр. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2004. – Вип. 1. – С.151–156.
 2. Демчик (Ковальчук) К. І. Інноваційні підходи до ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з творами живопису / К. І. Демчик (Ковальчук) // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Пед. науки). – № 1. – Бердянськ : БДПУ, 2005. – С.61–67.
 3. Демчик (Ковальчук) К. І. Сіно косять та збирають літньої пори … / К. І. Демчик (Ковальчук) // Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів та батьків (додаток «Джміль»). – 2005. – № 3 (35). – С. 8–9.
 4. Демчик (Ковальчук) К. І. Українське затишшя / К. І. Демчик (Ковальчук) // Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів та батьків (додаток «Джміль»). – 2005. – № 3 (39). – С. 16–17.
 5. Демчик (Ковальчук) К. І. Способи формування ціннісного ставлення до живопису у дітей старшого дошкільного віку / К. І. Демчик (Ковальчук) // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М.І., 2006. – Вип. ІХ. – С. 108–111.
 6. Демчик (Ковальчук) К. І. Музейна педагогіка. Формування у дітей ціннісного ставлення до живопису / К. І. Демчик (Ковальчук) // Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів і батьків. – Київ : Світич, 2006. – № 12 (785). – С. 8–10.
 7. Демчик  К. І. Значення музейної педагогіки у формуванні естетичних почуттів дошкільників / К. І. Демчик // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М.І., 2007. – Вип. ХІІІ. – С.130–132.
 8. Демчик К. І. Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю дітей : навч.-метод. посіб. / К. І. Демчик. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 128 с., іл.
 9. Демчик  К. І. Альтернативні підходи до використання творів живопису як засобу формування мистецької компетентності дитини дошкільного віку (через призму Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»)  / К. І. Демчик // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. –Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2010. – Вип. 4. – С.253–257.
 10. Демчик  К. І. Твори Марії Приймаченко на заняттях з декоративного малювання / К. І. Демчик // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної конференції викладачів, докторантів і аспірантів. У 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський : КПНУ імені Івана Огієнка, 2010. – Вип. 9. – Т. – С. 87–88.
 11. Демчик  К. І. Твір живопису як невід’ємний складник художнього середовища ДНЗ [Електронний ресурс] / К. І. Демчик // Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасне дошкілля : реалії та перспективи». Секція 2. Інноваційні технології розвитку дитини в контексті багато вимірності освітнього середовища. – 2010. – С.40–41. – Режим доступу : http://www.ird.npu.edu.ua/files/!!Секція ІІ вся.pdf. (дата звернення 26.05.2013). – Назва з екрана.
 12. Демчик  К. І. Методика формування у дітей шостого року життя ставлення до живопису як до духовної цінності / К. І. Демчик // Вісник Інституту розвитку дитини : зб. наук. праць. Серія «Філософія, педагогіка, психологія». – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – С.92–99.
 13. Літня практика. Методичні рекомендації / Укладач Демчик К.І. – Кам’янець-Подільський : видавець ПП Зволейко Д.Г., 2012. – Вип. 16. – 32 с.
 14. Демчик  К. І. Формування ціннісного ставлення до живопису у дітей старшого дошкільного віку / К. І. Демчик // Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців [“Наука, освіта, суспільство очима молодих”]. Частина 1. Психолого-педагогічний напрям. – Рівне : РВВ РДГУ. – 2013. – С. 67–69.
 15. ДемчикК. І. Принципи та умови добору художніх картин для естетичного виховання старших дошкільників / К. І. Демчик // Современные проблемы и перспективы развития науки и образования : материалы II Междунар. науч.-практ. конф., г. Донецк, 15–17 апреля 2013 года / Научный журнал «Аспект» № 5 (Т. 2). – Донецк : ООО «Цифровая типография», 2013. – С. 46–49.
 16. Попова Л.Б. Програма та методичні рекомендації до навчальної педагогічної практики (І модуль) / укладачі : Попова Л.Б., Демчик К.І. – Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д.Г. – 2014. – 44 с. (у співавт.).
 17. Демчик К. І. Способи створення розвивального середовища для компетентної підтримки художньо-естетичної обдарованості старших дошкільників / К.І.Демчик // «Проблеми, тенденції і перспективи розвитку світової науки» : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м.Донецьк, 15-17 січня 2014 року) / Науковий журнал «Аспект». – Донецьк : Цифрова типографія, 2014. – № 1 (26). – С.12–16.
 18. Демчик К. І. Сучасне науково-методичне забезпечення процесу ціннісного ставлення до живопису в дітей старшого дошкільного віку / К.І.Демчик // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. – С. 100–101.
 19. Демчик К. І. Принципи інтегрованих підходів до здійснення естетичного розвитку та естетичного виховання дітей дошкільного віку / К. І. Демчик // «Теорія і практика освіти в сучасному світі» (м. Миколаїв, 12‑13 грудня 2014р.). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/ua/conf/ped/archive/48/ (дата звернення 14.012.2014). – Назва з екрана.
 20. Демчик К. І. Використання новітніх ігрових технологій у художньо-естетичному розвитку дітей старшого дошкільного віку / К. І. Демчик // Вісник Інституту розвитку дитини. Серія «Філософія, педагогіка, психологія» : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – 2014. – Вип. 36. – С. 75–81.
 21. Демчик К. І. Основні форми методичного контролю художньо-естетичного розвитку дітей у дошкільному навчальному закладі / К.І.Демчик // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. 13. – Т. 3. – С. 131–
 22. Демчик К. І. Українська символіка живопису ІІ пол. ХХ ст. – поч. ХХІ ст. як сучасний засіб патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку / К.І.Демчик // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 6. – С. 98–
 23. Демчик К. І. Формування основ кольорознавства у дітей дошкільного віку за допомогою дидактичних матеріалів М. Монтессорі / К.І.Демчик // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 14. – Т. 3. – С. 114–
 24. Демчик К.І. Проектування образотворчої діяльності дошкільників як сучасний фактор професійної компетентності педагогів ДНЗ / К.І.Демчик // Вісник Інституту розвитку дитини (додаток) : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Дитинство. Освіта. Соціум». – Вип. 6. – Київ, 2015. – С. 169–
 25. Демчик К. І. Використання «золотого правила дидактики» Я.А.Коменського для формування естетичної культури особистості / К.І.Демчик // Дидактика Яна Амоса Коменського : від минулого до сьогодення : матеріали Третьої Міжнародної Інтернет-конференції, м. Умань, 6 листопада 2015 року // FOLIA COMENIANA : вісник Польсько-української науково-дослідної лабораторії дидактики імені Я.А.Коменського / гол. ред. Муковіз О. П. – Умань : ФОП Жовтий О.О, 2015. – С. 43–
 26. Демчик К. І. Організація образотворчої діяльності дошкільників (через призму оновленого змісту Базового компонента дошкільної освіти. / К.І. Демчик. // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Сучасні тенденції у розвитку науки та освіти» (24 березня 2016 р.). − Кам’янець-Подільський : Рута, 2016. – С. 27–
 27. Демчик К. І. Українське народне декоративно-прикладне мистецтво як ефективний засіб формування особистості дитини старшого дошкільного віку / К.І.Демчик // Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 141–
 28. Демчик К. І. Художньо-естетичне виховання сучасних дітей молодшого шкільного віку засобами найпоширеніших українських народних промислів і ремесел / К.І. Демчик // Сучасні технології початкової освіти : реалії та перспективи : збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної і початкової освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради ; [відпов. секр. Н.Г.Каньоса]. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2016. – С. 54–
 29. Демчик К. І. Альтернативні форми стимулювання пізнавальної активності дітей на заняттях із зображувальної діяльності в сучасних ДНЗ / К.І. Демчик // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 15. – Т. 3. – С. 120–
 30. Демчик К. І. Підготовка майбутніх педагогів ДНЗ до проведення занять з ознайомлення дошкільників із творами живопису / К.І. Демчик // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 7. – С. 102–
 31. Демчик К. І. Наступність у змісті та методах навчання образотворчого мистецтва між сучасним дошкільним навчальним закладом і початковою школою / К.І. Демчик // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України ; [гол. ред. В.М.Лабунець]. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 21 (2‑2016). – Ч. 2. – С. 37–
 32. Демчик К. І. Українське народне декоративно-прикладне мистецтво як засіб формування етнокультури в учнів загальноосвітньої школи / К.І. Демчик, І. І. Кляпетура // «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи» : зб. матеріалів VIII Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф., 20 січня 2017 р. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 8. – С. 90–
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial