post by Олена Михайлівна |

Кaньоса Натaлія Григорівнa

Каньоса Наталія Григорівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри теорії та методик дошкільної  освіти.

 

На кафедрі працює з 2005 року.

 

Закінчила з відзнакою: педагогічний факультет Кам’янець-Подільського педагогічного інституту імені В. П. Затонського (1996), факультет перепідготовки Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту (1997), магістратуру педагогічного факультету Кам’янець-Подільського державного університету (2005),  педагогічний факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з відзнакою (2009, 2010).

 

Спеціальності за дипломами – «Педагогіка і методика  початкового навчання та образотворче мистецтво» (вчитель початкових класів і образотворчого мистецтва), «Практична психологія» (практичний психолог), «Початкове навчання» (магістр початкової освіти, викладач педагогіки і методик викладання в початкових класах), «Педагогічна освіта. Дошкільне виховання» (вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання).

 

Закінчила аспірантуру.  Захистила кандидатську дисертацію в інституті психології ім. Г. С. Костюка АПН України за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія з теми: «Мотиви учбово-професійної самореалізації студентів вищих педагогічних навчальних закладів» (2011).

 

Вчене звання доцента кафедри педагогіки та методик дошкільної і початкової освіти присвоєно 2016 р.

 

Керує написанням курсових, дипломних та магістерських робіт, науково-дослідною роботою і педагогічною практикою студентів факультету.

 

Викладає дисципліни: теорія та технології розвитку дитячої художньої творчості, організація ігрової діяльності в дошкільному віці, методика навчання освітньої галузі «Мистецтво» в початкових класах, образотворче мистецтво з методикою навчання, історія дошкільної педагогіки, теорія та методика співпраці з родинами, методика виховання та розвитку дітей раннього віку, особливості роботи з обдарованими дітьми в умовах дошкільного навчального закладу.

 

Коло наукових інтересів: актуальні питання початкової і дошкільної освіти; підготовка компетентного, конкурентоздатного фахівця дошкільної і початкової освіти; питання розвитку дитячої художньої творчості, роботи з обдарованими дітьми, організації ігрової діяльності в дошкільному віці; проблеми виховання та розвитку дітей раннього віку, наступності дошкільної і початкової ланок освіти.

 

Опубліковано понад 50 публікацій, монографія, навчальний посібник (у співавторстві), 2 навчально-методичних посібника, 3 навчально-методичних матеріалів (2 у співавторстві), методичні матеріали (у співавторстві).

 

Публікації

2015-2017 рр.

 1. Каньоса Н. Г. Теорія та методика співпраці дитячих навчальних закладів з родинами : навчально-методичний посібник / укладач Н. Г. Каньоса. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2015. – 116 с.
 2. Каньоса Н. Г. Теорія та технології розвитку дитячої художньої творчості: навчально-методичний посібник / укладач Н. Г. Каньоса. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2015. – 188 с.
 3. Каньоса Н. Г. Актуальні проблеми початкової школи : навчально-методичний посібник / укладач Н. Г. Каньоса, М. С. Гордійчук. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2015. – 248 с.
 4. Каньоса Н. Г. Мотиваційна та поведінкова складові навчально-професійної самореалізації студентів / Н. Г. Каньоса // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. / [редкол. : В. М. Лабунець (відп. ред.), О. М. Топузов, Л. Д. Березівська, та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 18 (1 – 2015). – С. 254-261.
 5. Каньоса Н. Г. Підготовка майбутніх педагогів початкової школи до роботи з дезадаптованими дітьми / Н. Г. Каньоса // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Збірник наукових праць / за ред. В.М. Синьова, О. В. Гаврилова.– Вип. VІ. В 2-х т., том 2. – Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2015. – С. 235-244.
 6. Каньоса Н. Г. Методичні особливості формування мотивів навчально-професійної самореалізації студентів / Н. Г. Каньоса // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 12 (55). – Частина 1. – Рівне : РДГУ, 2015. – С.235-244.
 7. Каньоса Н. Г. Театрально-ігрова діяльність як ефективний засіб збагачення словника старших дошкільників / Н. Г. Каньоса // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. / [редкол. : В. М. Лабунець (відп. ред.), О. М. Топузов, Л. Д. Березівська, та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 19 (2 – 2015). – С. 620-626.
 8. Каньоса Н. Г. Професійна самореалізація студентів вищих навчальних педагогічних закладів як психолого-педагогічна проблема / Н. Г. Каньоса // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : Збірник наукових праць. – № 2 (14). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2015. – С. 93-100.
 9. Каньоса Н. Г. Підготовка вчителя до формування культури здоров’я молодших школярів / Н. Г. Каньоса // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол.: М. С. Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 8. – С. 167-174.
 10. Каньоса Н. Г. Взаємодія дошкільного навчального закладу і сім’ї у роботі з розвитку мовлення дітей / Н. Г. Каньоса // Від творчого педагога до творчої дитини : збірник матеріалів ІІ Регіональної науково-практичної конференції / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної і початкової освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради ; [відпов. секр. Н. Г. Каньоса]. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2016. – С. 118-122.
 11. Каньоса Н. Г. Наступність дошкільного та початкового навчання в процесі розвитку комунікативних умінь дітей / Н. Г. Каньоса // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. / [редкол.: В. М. Лабунець (відп. ред.), О. М. Топузов, Л. Д. Березівська, та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 20 (2 – 2016).
 12. Каньоса Н. Г. Роль учителя початкових класів у формуванні культури здоров’я молодших школярів / Н. Г. Каньоса // Педагогічна освіта : теорія і практика : збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В. М.]. – Вип.21 (2-2016). – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2016. – С. 191-197.
 13. Каньоса Н. Г. Особливості розвитку творчої особистості дитини засобами образотворчого мистецтва / Н. Г. Каньоса // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України ; [гол. ред. В. М. Лабунець]. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 21 (2 – 2016). – Ч. 2. – С. 54-59.
 14. Каньоса Н. Г. Творчий розвиток дітей засобами образотворчого мистецтва у початковій школі / Н. Г. Каньоса // Сучасні технології початкової освіти : реалії та перспективи : збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної і початкової освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради ; [відпов. секр. Н. Г. Каньоса]. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2016. – С. 73-77.
 15. Каньоса Н. Г.  Особливості адаптації молодших підлітків до навчання в основній школі / Н. Г. Каньоса /Педагогічна освіта : теорія і практика : збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В. М.]. – Вип.22 (1-2017). – Ч.1. – Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 119-125.
 16. Каньоса Н. Г. Наступність дошкільного та початкового навчання в процесі розвитку комунікативних умінь дітей / Н. Г. Каньоса // Від творчого педагога до творчої дитини : збірник матеріалів ІІІ Регіональної науково-практичної конференції / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної і початкової освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради ; [відпов. секр. Н. Г. Каньоса]. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2017. – С. 59-63.
 17. Батраченко І. Г. Метафора та її семіотичний контекст у екологічній психології  / І. Г. Батраченко, Н. Г. Каньоса // Метафора та її семіотичний контекст : Матеріали науково-практичного семінару: тези доповідей. – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – С. 5-9.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial