post by Наталія Григорівна |

Навчальні та навчально-методичні посібники викладачів кафедри

 

Бабюк Т. Й. Наступність у вихованні здорового способу життя старших дошкільників та молодших школярів : монографія / Т. Й. Бабюк. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г, 2014. – 220 с.

Монографію присвячено проблемі організації процесу виховання здорового способу життя старших дошкільників та молодших школярів з урахуванням принципу наступності. Визначено критерії, показники та рівні ціннісного ставлення до здоров’я як інтегрального показника сформованості здорового способу життя дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку; розроблено іі запроваджено в практику методику забезпечення наступності у вихованні здорового способу життя дітей означеного віку, перевірено її ефективність. Визначено сприятливі педагогічні умови для реалізації методики забезпечення наступності у вихованні здорового способу життя старших дошкільників і молодших школярів.

 

 

 

Каньоса Н. Г. Мотиви навчально-професійної самореалізації студентів вищих педагогічних навчальних закладів : монографія / Н. Г. Каньоса. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2013. – 192 с.

Монографію присвячено проблемі самореалізації майбутніх педагогів. Здійснено теоретичний аналіз поняття “учбово-професійна самореалізація”, що розглядається як процес розкриття, випробування, розгортання та здійснення можливостей особистості в ході оволодіння і виконання нею учбово-професійної діяльності.

Адресована науковцям, студентам, педагогам навчальних закладів, усім, хто цікавиться проблемами учбово-професійної самореалізації студентів.

 

 

 

 

 

Демчик К. І. Художнє виховання старших дошкільників засобами живопису : формування ціннісного ставлення : монографія / К. І. Демчик. – Кам’янець-Подільський : Друк-сервіс, 2017. – 170 с.

У монографії здійснено науковий аналіз проблеми формування ціннісного ставлення до живопису в старших дошкільного віку та визначено сутність поняття «ціннісне ставлення дитини до живопису». Розкрито й обґрунтовано особливості сприймання і розуміння живопису старшими дошкільниками на основі досліджень у галузі дошкільної педагогіки. Виявлено реальний стан науково-методичного забезпечення процесу формування ціннісного ставлення до живопису у практиці дошкільного виховання. Обґрунтовано та визначено критерії та їхні показники, встановлено рівні сформованості ціннісного ставлення до живопису в старших дошкільників. Розроблено авторські методики, спрямовані на формування ціннісного ставлення до живопису в старших дошкільників. Подані методичні рекомендації з художнього виховання старших дошкільників засобами живопису.

Для науковців, педагогів вузів та дошкільних навчальних закладів, студентів, аспірантів, а також для усіх, хто цікавиться проблемами естетичного виховання  дошкільників засобами образотворчого мистецтва та живопису зокрема.

 

 

 

Актуальні питання естетичного виховання молоді засобами музики : монографія / М. А. Печенюк, О. М. Прядко, Г. П. Ватаманюк, Т. П.  Карпенко та ін..; за заг. ред. Печенюк М. А. . – Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д. Г., 2014. – 200 с.

У колективній монографії висвітлюються питання проблеми естетичного виховання молоді у вищих, середніх педагогічних і мистецьких навчальних закладах.

Адресовано студентам і викладачам, усім, хто науково-методично освоює практику вдосконалення музичних дисциплін.

 

 

 

 

 

 

 

Бабюк Т. Й. Основи природознавства з методикою у визначеннях, таблицях і схемах: навчально-методичний посібник / Т. Й. Бабюк. – Кам’янець- Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2015. – 256 с.

Навчально-методичний посібник складено відповідно до навчальних програм для студентів педагогічних факультетів спеціальності 6.010101 Дошкільна освіта. Матеріал з навчальної дисципліни подано автором у визначеннях, таблицях та схемах, що сприяє цілісному сприйняттю змісту навчальної дисципліни “Основи природознавства з методикою”. У посібнику уміщено теоретичний матеріал, тестові завдання, методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів, список рекомендованої літератури.

Посібник адресований студентам педагогічних факультетів, педагогам дошкільних навчальних закладів.

 

 

 

 

Каньоса Н. Г. Теорія та технології розвитку дитячої художньої творчості : навч.-метод. посібник / укладач Н. Г. Каньоса. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2015. – 188 с.

У навчально-методичному посібнику розглянуто особливості підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до здійснення художньо-творчого розвитку дітей дошкільного віку, засвоєння та оволодіння фактичним матеріалом про особливості сприймання, уяви, мислення, запам’ятовування, розуміння і творчого відтворення дітьми дошкільного віку змісту художніх творів, висвітлено суть творчого процесу, приділено увагу педагогічній творчості вихователя.

Посібник адресований студентам – майбутнім вихователям дошкільних навчальних закладів, викладачам ВНЗ, котрі читають курс “Теорія та технології розвитку дитячої художньої творчості дошкільників”.

 

 

 

Бабюк Т. Й. Наступність роботи дошкільного навчального закладу і початкової школи : навчально-методичний посібник / Т. Й. Бабюк. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2015. – 140 с.

Навчально-методичний посібник присвячено проблемі наступності між суміжними ланками освіти та особливостям організації навчання і виховання в дошкільних навчальних закладах та початковій школі з урахуванням принципу наступності. У посібнику уміщено теоретичний матеріал, завдання та запитання для самопідготовки, методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів, нормативно-правове забезпечення, список рекомендованої літератури, короткий довідник.

Посібник адресований студентам педагогічних факультетів, педагогам дошкільних навчальних закладів та початкової школи.

 

 

 

 

Каньоса Н. Г. Теорія та методика співпраці дошкільних навчальних закладів з родинами /  укладач Н. Г. Каньоса. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2015. – 116 с.

У навчально-методичному посібнику розглянуто особливості підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до здійснення співпраці з родинами вихованців дитячих навчальних закладів, планування та проведення просвітницької роботи з батьками дітей дошкільного віку з різних питань виховання та навчання дитини. У посібнику вміщено тексти лекцій, завдання та питання для самостійної роботи студентів, короткий термінологічний словник, список літератури, короткий довідник.

Посібник адресований студентам – майбутнім вихователям дошкільних навчальних закладів, викладачам ВНЗ, котрі читають курс “Теорія та методика співпраці ДНЗ з родинами”.

 

 

 

Гордійчук М.С., Каньоса Н. Г. Актуальні проблеми початкової школи /  автори-упорядники : Н. Г. Каньоса, М.С.Гордійчук. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2015. – 248 с.

У навчальному посібнику розглянуто особливості педагогічної діяльності, розкрито сутність та складові педагогічної майстерності: такт та імідж викладача. Висвітлено специфіку й особливості спілкування в педагогічній діяльності, приділено увагу акторським здібностям викладача, самовдосконаленню педагога.

Рекомендовано студентам, магістрам, викладачам.

 

 

 

 

 

 

 

Каньоса Н. Г. Невербальні засоби спілкування : навч.-метод. посібник для вивчення курсу “Комунікативні процеси у навчанні” студентами економічних факультетів / укладач Н. Г. Каньоса. – Кам’янець-Подільський, К-ПДУ. – 2007. – 26 с.

Навчально-методичний посібник призначений для студентів економічних факультетів, які навчаються за спеціальністю “економіка підприємства, вчитель економіки”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каньоса Н. Г., Гордійчук М. С. Вербальні засоби спілкування : навч.-метод. посібник для вивчення курсу “Комунікативні процеси у навчанні” студентами економічних факультетів / укладачі : Н. Г. Каньоса, М. С. Гордійчук. – Кам’янець-Подільський, К-ПДУ. – 2007. – 40 с.

Навчально-методичний посібник призначений для студентів економічних факультетів, які вивчають курс “Комунікативні процеси у навчанні” і навчаються за спеціальністю “економіка підприємства, вчитель економіки”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Каньоса Н. Г., Гордійчук М. С. Процес спілкування та його складові : навч.-метод. посібник для студентів економічних факультетів / укладачі : Н. Г. Каньоса, М. С. Гордійчук. – Кам’я, вимоги до нець-Подільський, К-ПДУ. – 2007. – 36 с.

Навчально-методичний посібник призначений для студентів економічних факультетів, які навчаються за спеціальністю “економіка підприємства, вчитель економіки”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Програми та методичні поради до навчальної і педагогічної практики з музики / [О. С. Аліксійчук, В. В. Федорчук, Т. В. Борисова, М. А. Печенюк, Н. Г. Каньоса, І. М. Білецька]. – Кам’янець-Подільський : Видавець Зволейко Д.Г., 2011. – 68 с.

У методичних рекомендаціях представлена структура навчальної та педагогічної практики для студентів спеціальності “Музика”. Подано цілі, завдання, зміст кожної практики, зразки оформлення матеріалів практики вимоги до студентів-практикантів.

Методичні рекомендації пропонуються студентам, викладачам педагогічних факультетів вищих навчальних закладів, а також учителям музики загальноосвітніх навчальних закладів.

 

 

 

 

 

Ватаманюк Г.П. Формування комунікативних умінь старших дошкільників у процесі музично-ігрової діяльності: навч. посіб. / Г.П. Ватаманюк, Кам’янець-подільський : ТОВ «Друк-Сервіс», 2012. – 152 с.

 Зміст посібника спрямований на реалізацію визначених Базовою програмою «Я у Світі» завдань соціального, комунікативно-мовленнєвого, емоційно-ціннісного, естетичного, креативного розвитку дітей старшого дошкільного віку. У запропонованій організаційно-методичній системі висвітлено основні аспекти формування комунікативних умінь старших дошкільників у процесі музично-ігрової діяльності; виявлено психолого-педагогічні умови процесу реалізації означеної системи та складові комунікативно-розвивального напряму роботи дошкільного навчального закладу. 

У другій частині посібника розкрито зміст роботи з дошкільниками упродовж навчального року, представлено широкий спектр ігрових вправ, етюдів та ігор, метою яких є налагодження міжособистісної взаємодії старших дошкільників на основі комунікативно-мовленнєвих ситуацій.

Адресовано методистам, вихователям, музичним керівникам дошкільних закладів, батькам, викладачам і студентам педагогічних навчальних закладів.

 

 

 

 

Ватаманюк Г.П. Формування комунікативних умінь старших дошкільників у процесі музично-ігрової діяльності: практичний аспект :  навч. посіб. / Г.П. Ватаманюк, Кам’янець-подільський : ТОВ «Друк-Сервіс», 2014. – 160 с.

У посібнику подано систему занять з формування комунікативних умінь старших дошкільників у процесі музично-ігрової діяльності, апробовану у ході дослідно-експериментальної роботи.

Пропонований матеріал допоможе вихователям, музичним керівникам, психологам, соціальним педагогам, методистам дошкільних навчальних закладів організувати роботу з дошкільниками в означеному напрямі.

 

 

 

 

 

 

 

Ватаманюк Г.П. Музика в країні дошкілля: навч.-метод. посіб / Г. П. Ватаманюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 260с.

У посібнику висвітлено питання музичної підготовки вихователя дошкільного закладу до роботи з дітьми, функції музичного керівника та вихователя у музичному вихованні дітей; зроблено тематичний підбір ігор до свят і розваг, описано методику їх проведення; розглянуто основні принципи організації роботи вокально-хорового гуртка в дошкільному закладі, окреслено шляхи і засоби, методи і прийоми активізації індивідуальногого та колективного співу, подано критерії відбору учасників вокально-хорового гуртка та орієнтовну форму планування гурткової роботи.

Матеріали навчально-методичного посібника мають довідкову й дидактичну спрямованість і адресовані музичним керівникам, вихователям дошкільних закладів, студентам педагогічних і мистецьких навчальних дисциплін.

 

 

Демчик К. І. Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю дітей : навчально-методичний посібник для студентів педагогічного факультету напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» / К. І. Демчик. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – 128 с., іл.

У даному посібнику розкрито зміст основних понять з основ образотворчого мистецтва; подано короткі відомості про основні прийоми, способи малювання, ліплення та вирізування; розглянуто зміст навчання усіх видів образотворчої діяльності за віковими групами; подано ілюстрований словник мистецьких термінів, які є незамінними помічниками педагога образотворчого мистецтва.

Матеріал навчально-методичного посібника може бути використаний студентами денної та заочної форми навчання при підготовці до занять з курсу «Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю дітей», а також для організації самостійної роботи студентів. Крім того, даний посібник стане у пригоді педагогам ДНЗ при підготовці та проведенні різних форм роботи з образотворчої діяльності дошкільників.

 

 

 

Літня практика. Методичні рекомендації / укладач Демчик К. І.  – Кам’янець-Подільський : видавець ПП Зволейко Д.Г., 2012. – 32 с.

Посібник містить програму літньої практики, яку проходять студенти ІІІ курсу напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта; методичні рекомендації до виконання завдань практики, розписані за змістовими модулями, а також у додатках подані зразки оформлення звітної документації.

Дана програма буде корисною студентам під час організації виховання та навчання дітей дошкільного віку у літній оздоровчий період.

 

 

 

 

 

 

Попова Л.Б. Програма та методичні рекомендації до навчальної педагогічної практики (І модуль) / укладачі : Попова Л.Б., Демчик К.І. – Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д.Г. – 2014. – 44 с.

Програма навчальної педагогічної практики розроблена за вимогами Освітньо-професійної програми й Освітньо-кваліфікаційної характеристики сучасного Галузевого стандарту вищої освіти, відповідає фаховій підготовці студентів галузі знань 0101 Педагогічна освіта за напрямом 6.010101 Дошкільна освіта. До програми додаються детальні методичні рекомендації щодо підготовки, організації та проведення режимних процесів групи раннього віку, а також схеми спостережень за різними видами діяльності дітей у адаптаційний період до умов дошкільного закладу.

Для студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації.

 

 

 

 

Газіна І. О. Розвиток логічного мислення у дітей дошкільного віку: Методичний посібник / Ірина Газіна – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2010. – 172 с.

У методичному посібнику представлені варіанти цікавих дидактичних ігор, вправ, завдань, задач для дітей 4-6-го років життя, що спрямовані на розвиток здібностей до самостійного мислення, зіставлення, міркування та аналізу. Представлені зразки завдань мають ігровий, розважальний характер.

 

 

 

 

 

 

 

 

Газіна І. О. Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку: Навчально-методичний посібник / Ірина Газіна. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2009. – 240 с.

У посібнику розкрито методику формування елементарних логіко-математичних уявлень у дітей дошкільного віку, особливості роботи з дітьми різних вікових груп (від 3 до 6 років) в ході їх навчання лічби та обчислення, ознайомлення з величиною та формою, орієнтування в просторі і часі. Автором-упорядником подаються зразки організації математичної складової занять в ДНЗ, згідно вимог базової програми «Я у Світі». Велика увага приділена методам використання наочності, демонстраційного та роздавального матеріалу, розкрито зміст основних понять з методики формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку, а також подано комплекси різноманітних вправ та завдань, дидактичних ігор.

Посібник орієнтований на вихователів ДНЗ, студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта» та батьків.

 

 

 

Газіна І. О. Методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку : навч.-метод. посіб. для студ. напряму підготовки «Дошкільна освіта» та вихователів дошк. навч. закл. / І. О. Газіна. – Кам’янець-Подільський :

Аксіома, 2014. – 224 с.

У навчально-методичному посібнику розкрито методику формування елементарних логіко-математичних уявлень у дітей дошкільного віку, особливості роботи з дітьми різних вікових груп (від 3 до 6 років) у ході їх навчання лічби та обчислення, ознайомлення з величиною та формою, орієнтування в просторі та часі. У ньому подаються зразки організації математичної складової занять в ДНЗ. Велика увага приділена методам використання наочності, демонстраційного та роздавального матеріалу, розкрито зміст основних понять з методики формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку. Також подано комплекси різноманітних вправ, завдань та дидактичних ігор.

Посібник орієнтований на студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта», вихователів ДНЗ та батьків.

 

 

 

Газіна І. О. Методика музичного виховання дітей дошкільного віку: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта», вихователів дошкільних навчальних закладів та батьків / І. О. Газіна. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – 196 с. : іл.

Даний навчально-методичний посібник спрямований на те, щоб познайомити студентів, майбутніх фахівців (вихователів ДНЗ), з системою музичного виховання дітей дошкільного віку. У ньому вміщено загальні відомості про роль музики в дошкільному навчальному закладі, характеризується її значення як виду мистецтва та дієвого виховного чинника, аналізуються особливості музичного розвитку дітей дошкільного віку та форми організації їхньої музичної діяльності. Посібник розрахований на науково-педагогічних працівників, вихователів ДНЗ, студентів та магістрантів вищих навчальних закладів напряму підготовки «Дошкільна освіта». Призначений для аудиторної та індивідуальної роботи з дисципліни «Методика музичного виховання дітей дошкільного віку».

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial