post by Наталія Григорівна |

Публікації викладачів

Бабюк Тетяна Йосипівна 

 1. Бабюк Т. Й. Забезпечення наступності у навчанні та вихованні старших дошкільників та молодших школярів / Т. Й. Бабюк // Від творчого педагога до творчої дитини : збірник матеріалів ІІ Регіональної науково-практичної конференції / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної і початкової освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради ; [відпов. Секр. Н. Г. Каньоса]. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2016. – С. 21-25.
 2. Бабюк Т. Й. Еколого-валеологічна спрямованість дошкільної та початкової освіти / Т. Й. Бабюк // Сучасні технології початкової освіти : реалії та перспективи: збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної і початкової освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради ; [відпов секр. Н. Г. Каньоса]. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2016. – С.  6-9.
 3. Бабюк Т. Й. Проблеми реалізації наступності у навчанні та вихованні старших дошкільників та молодших школярів / Т. Й. Бабюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 15. – Т. 3. – С. 107-108. 
 4. Бабюк Т. Й. Проблема наступності у формуванні здорового способу життя старших дошкільників та молодших школярів / Т. Й. Бабюк // Інноваційний потенціал професійної підготовки майбутніх фахівців початкової і дошкільної освіти : зб. наук. праць / [за заг. ред.: О. А. Федій, відп. ред. Н. В. Ковалевська]. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. – Вип. 3. – 210 с. – С. 42-53.
 5. Бабюк Т. Й. Педагогічні умови формування професійно-валелогічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів / Т. Й. Бабюк // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України ; [гол. ред. В. М. Лабунець]. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 20 (1-2016). – Ч. 2. – С. 173–178.
 6. Бабюк Т. Й. Стан роботи з формування навичок здорового способу життя дітей у педагогічній практиці дошкільних навчальних закладів та початкової школи / Т. Й. Бабюк // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 9. – С. 55-63.
 7. Бабюк Т. Й. Вплив вікових особливостей дітей на формування здорового способу життя старших дошкільників та молодших школярів/ Т. Й. Бабюк // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України ; [гол. ред. В. М. Лабунець]. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 21 (2‑2016). – Ч. 2. – С. 161-167.

 

Галаманжук Леся Людвигівна

 1. Галаманжук Л. Л. Превентивний розвиток рухової активності дітей дошкільного віку : монографія / Л. Л. Галаманжук. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2015. – 500 с.
 2. Галаманжук Л. Л. Влияние разных вариантов обучения основным движениям на физическую подготовленность 4-летних девочек с различной двигательной асимметрией / Л. Л. Галаманжук // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физ. воспитания и сп. – 2015. – № 4. – С. 1621.
 3. Галаманжук Л. Л. Концепція розвитку превентивної рухової активності дітей дошкільного віку у процесі занять фізичною культурою / Л. Л. Галаманжук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : педагогіка. – 2015. – № 1. – С. 36–43.
 4. Галаманжук Л. Л. Вплив різних підходів до навчання основним рухам на фізичну підготовленість 4-річних хлопчиків із існуючими варіантами рухової асиметрії / Л. Л. Галаманжук // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физ. воспитания и сп. – 2015. – № 5. – С. 3–8.
 5. Галаманжук Л. Л. Структурно-функціональна модель системи превентивного розвитку рухової активності дітей дошкільного віку у процесі занять з фізичної культури / Л. Л. Галаманжук // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. Наукові записки РДГУ. – Вип. 11(54). – Рівне : РДГУ, 2015. – С. 145–153.
 6. Галаманжук Л. Л. Особливості зв’язків між зміною показників фізичного стану і когнітивних функцій у дітей із різною спрямованістю мануальної рухової асиметрії в дошкільний період / Л. Л. Галаманжук // Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт / [наук. часопис нац. пед. у-ту імені  М. П. Драгоманова]. – Серія № 15. – К. : НПУ, 2015. – Вип. 5 К(61) 15. – С. 44–48.
 7. Галаманжук Л. Л. Ефективність різних підходів до навчання під час занять фізичною культурою в розвитку рухової активності 4-річних дівчаток з існуючими варіантами мануальної рухової асиметрії / Л. Л. Галаманжук // Молодіжний наук. вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Укра­їнки : [зб. наук. пр.]. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2015. – Вип. 17. – С. 89–96.
 8. Галаманжук Л. Л. Особливості розвитку рухової активності у завданнях на мануальну вправність при різних підходах до навчання основним рухам 4-річних хлопчиків з існуючою моторною асиметрією / Л. Л. Галаманжук // Педагогічна освіта: теорія і практика : [зб. наук. пр.]. – Кам’янець-Подільський : КПНУ імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 18 (1-2015). – С. 226–232.
 9. Галаманжук Л. Л. Ефективність урахування спрямованості рухової асиметрії у формуванні знань 4-річних дітей під час занять з фізичної культури / Л. Л. Галаманжук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. пр. – № 1(13). – Рівне : МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2015. – С. 273–280.
 10. Галаманжук Л. Л. Ефективність методичної системи превентивного розвитку рухової активності у поліпшенні фізичних якостей дітей упродовж шостого року / Л. Л. Галаманжук // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физ. воспитания и спорта. – 2015. – № 6. – С. 3–9.
 11. Галаманжук Л. Л. Ефективність експериментальної системи в оволодінні дітьми основними рухами на мануальну вправність / Л. Л. Галаманжук // Педагогика, психология и медико-биологические пробл. физ. восп. и сп. – 2015. – № 7. – С. 4–10.
 12. ГаламанжукЛ.Л. Влияние разных вариантов обучения основным движениям на физическую подготовленность 4-летних девочек с различной двигательной асимметрией / Л. Л. Галаманжук // Modern scientific potential-2015: Materials of the XI international scientific and practical conference, February 28 – march 7, 2015, Sheffield. – Sheffield : Science and education ltd, 2015, Vol. 27 : Physical culture & sport. – P. 66–75.
 13. Герасимчук А. Ю. Ефективність експериментальних організації і змісту рухливих хвилинок, перерв у поліпшенні деяких показників фізичного стану 6-річних дітей протягом першого навчального семестру в школі / А. Ю. Герасимчук, Л.Л. Галаманжук, Г. А. Єдинак // Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів : ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2016. – Вип. 139. – Т. 1. – С. 40–44.
 14. ГаламанжукЛ.Л. Ефективність експериментального змісту з фізичної культури в адаптації 6-річних дітей до навчання у школі / Л. Л. Галаманжук, Г. А. Єдинак // Вісник Чернігівського нац. пед. у-ту. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів : ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2016. – Вип. 139, Т. 2. – С. 24–27.
 15. Мисів В. М. Особливості вияву показників фізичного здоров’я у дітей із різними соматотипами / В. М. Мисів, Г. А. Єдинак, Л. Л. Галаманжук // Вісник Чернігівського нац. пед. у-ту. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів : ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2016. – Вип. 139. – Т. 2. – С. 113–117.
 16. Галаманжук Л. Вияв показників фізичного стану у хлопчиків 4-6 років із різною спрямованістю мануальної асиметрії / Л. Галаманжук, Г. Єдинак // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – ВДПУ імені Михайла Коцюбинського ; ЖДУ імені Івана Франка. – Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 1. – С. 25–32.
 17. Герасимчук А. Ефективність експериментальної програми у поліпшенні розумової працездатності 6-річних дітей під час фізичного виховання в початковій школі / А. Герасимчук, Г. Єдинак, Л. Галаманжук // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – ВДПУ імені Михайла Коцюбинського ; ЖДУ імені Івана Франка. – Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 1. – С. 449–454.
 18. Єдинак Г. Стан залучення студентів медичних коледжів до занять фізичними вправами в різних формах / Г. Єдинак, Г. Кубай, В. Мисів, Л. Галаманжук // Історичні, теоретико-методичні, медико-біологічні аспекти фізичної культури і спорту : матеріали наук.-пр. конф. 6–7 квітня 2016 року, м. Чернівці. – Чернівці : ЧНУ, 2016. – С. 24–29.
 19. KubajG. V. Ефективність експериментального змісту фізичного виховання у поліпшенні морфофункціональних показників студентів медичного коледжу / G. V. Kubaj, G. A. Iedinak, LLGalamandjuk // Journal of Health Sciences. – 2016. – Vol. 4(10). – P. 357–370. – Retrieved from http://journal. rsw.edu.pl/index.php/JHS/article/view/ 2014%3B4%2810%29%3A357-370.
 20. ГаламанжукЛ.Л. Використання нетрадиційних видів рухової активності у фізичному вихованні дітей із обмеженими можливостями / Л. ЛГаламанжук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія  № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)» : зб. наук. пр. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 8 (7–8К) 16. – С. 17–21. 

 

Газіна Ірина Олександрівна  

 1. Газіна І. Квітчання печі: фольклорне театралізоване дійство для дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку / І. Газіна // Дошкільне виховання. – 2004. – № 8. – С. 18–19.
 2. Газіна І. О. Формування в дошкільників першооснов національної самосвідомості (психолого-педагогічні особливості) / І. О. Газіна // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ, 2005. – № 1. – С. 56–62.
 3. Газіна І. О. Формування у дошкільників першооснов національної самосвідомості (психолого-педагогічні особливості) / І. О. Газіна // Педагогіка. – 2005. – № 1. – С. 8–10.
 4. Газіна І. Не позбавляй найціннішого: колискова в житті дитини / І. Газіна // Дошкільне виховання. – 2005. – № 3. – С. 18–19.
 5. Газіна І. Бджілка трудівниця / І. Газіна // Дошкільне виховання. – 2006. – № 7. – С. 28–30.
 6. Газіна І. О. Виховний потенціал української народної музики та пісні / І. О. Газіна // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2006. – Вип. ІХ. – С. 38–41.
 7. Газіна І. О. Роль народної педагогіки у процесі формування першооснов української національної самосвідомості в дітей дошкільного віку / І. О. Газіна // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., 17–18 жовт. 2006 р. : вип. 5, у 3 т.– Кам’янець-Подільський, 2006. – Т. 1. – С. 149–150.
 8. Газіна І. О. Актуальність та особливості формування елементів національної самосвідомості у дітей дошкільного віку / І. О. Газіна // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. Х. – С. 100–106.
 9. Газіна І. О. Формування інтересу до національних цінностей у дітей старшого дошкільного віку / І. О. Газіна // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., присвяч. 90-річчю Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту, 12–13 берез. 2008 р. : вип. 7, у 5 т. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Т. 5. – С. 74–75.
 10. Газіна І. О. Формування першооснов української національної самосвідомості в дітей старшого дошкільного віку засобами української народної музики (експериментальна методика) / І. О. Газіна // Збірник наукових праць. Педагогічна освіта: теорія і практика / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України. – Кам’янець-Подільський, 2009. – Вип. 1. – С. 254–260.
 11. Газіна І. О. Музика як чинник особистісного становлення дитини дошкільника в творчій спадщині В. О. Сухомлинського / І. О. Газіна // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 11–12 берез. 2009 р. : вип. 8., у 5 т. – Кам’янець-Подільський, 2009. – Т. 5. – С. 97–98.
 12. Газіна І. О. Тестова система оцінювання: проти і за / І. О. Газіна // Тестування як метод педагогічного контролю успішності студентів : наук.-метод. зб. – Кам’янець-Подільський, 2010. – С. 40–
 13. Газіна І. О. Українська народна музика як засіб національного виховання дітей дошкільного віку / І. О. Газіна // Сучасне довкілля: реалії та перспективи : матер. ІІ Міжнар. наук.-прак. конф. Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова / укл.: І. І. Загарницька, Г. В. Бєлєнька, А. В. Карнаухова. – Київ, 2010. – С. 109–113.
 14. Газіна І. О. Музична компетентність вихователя та її роль в умовах діяльності сучасного дошкільного навчального закладу / І. О. Газіна // Збірник наукових праць. Педагогічна освіта: теорія і практика / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України. – Кам’янець-Подільський, 2011. – Вип. 7. – С. 299–302.
 15. Газина И. А. Нужны ли сегодня современному воспитателю ДОУ познания из области музыкального воспитания детей? / И. А. Газина // Дошкольное образование в современных социокультурных условиях: реалии, вызовы, перспективы : сб. статей по матер. междунар. науч.-прак. конф., 25–26 нояб. 2010 г. – Чита, 2010. – С. 75–77.
 16. Газіна І. О. Національні цінності, їх зміст, специфіка та місце в системі виховання дитини дошкільного віку / І. О. Газіна // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2011. – Вип. 1 (44). – С. 61–67.
 17. Газіна І. О. Сучасні підходи до організації управлінської діяльності в ДНЗ: тестування у роботі керівника ДНЗ / І. О. Газіна // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 14. – Т. 3. – С. 108-109.
 18. Газіна І. О. Українська національна самосвідомість, її зміст та особливості формування в системі виховання особистості / І. О. Газіна // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Психологічні науки. – Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 7. – С. 47-56.
 19. Газіна І. О. Ейдетика в дошкільній освіті / І. О. Газіна // Педагогічна освіта : теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України ; [гол. ред. В. М. Лабунець]. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 19 (2-2015), ч. 2. – С. 305-310. 
 20. Газіна І. О. Українська народна музика, використання у навчально-виховному процесі ДНЗ/ І. О. Газіна //Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 7. – С. 100-101.
 21. Газіна І. О. Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку : навчально-методичний посібник / І. О. Газіна. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2009. – 240 с
 22. Газіна І. О. Розвиток логічного мислення у дітей дошкільного віку : методичний посібник / І. О. Газіна. – Кам’янець-Подільський : Сисин О. В., 2010. – 172 с
 23. Газіна І. О. Методика музичного виховання дітей дошкільного віку : навч.-метод. посіб / І. О. Газіна. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – 196 с
 24. Газіна І. О. Методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку : навч.-метод. посіб / І. О. Газіна. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – 224 с.

 

Гордійчук Мар”яна Сидорівна 

 1. Гордійчук М.С. Актуальні проблеми початкової школи : навчальний посібник / автори-упорядники : М.С.Гордійчук, Н.Г.Каньоса. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Звалейко Д.Г., 2015. – 248 с.
 2. Гордійчук М. С. Методика активізації пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку в контексті проблеми мовленнєвого розвитку / М. С. Гордійчук // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць ; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України; [гол. ред. В. М. Лабунець]. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 21 (2‑2016) – Ч. 2. – С. 244‑248.
 3. Гордійчук М.С. Педагогічні умови ефективної роботи з орфоепії на уроках української мови в початковій школі / М. С. Гордійчук // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць ; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України ; [гол. ред. В. М. Лабунець]. – Кам’янець-Подільський, 2017. – Вип. 22 (1‑2016) – Ч. 2. – С. 226‑233.

 

Каньоса Наталія Григорівна  

 1. Каньоса Н. Г. До питання про психологічну підготовку дитини до життя у ринковій економіці / Н. Г. Каньоса // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., 6–7 квіт. 2005 р. : вип. 4, у 3 т. / [редкол. : О. М. Завальнюк (голова), А. Г. Філінюк (заст. голови), П. Є. Ткачук (наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, РВВ, 2005. – Т. 1. – С. 201–202.
 2. Каньоса Н. Г. Особливості професійної самореалізації особистості студентів / Н. Г. Каньоса // Наукові записки інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України / за ред. акад. С. Д. Максименка. – Київ : Міленум, 2006. – Вип. 29. – С. 428-437. 
 3. Каньоса Н. Г. Підвищення педагогічної майстерності вихователів – одна з умов індивідуалізації навчання дошкільників / Н. Г. Каньоса // зб. наук. праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський : Абетка – Нова, 2006. – Вип. 5. – Т. 1. – С. 164-169.
 4. Каньоса Н. Г. Специфіка професійної самореалізації студентів вищих навчальних педагогічних закладів / Н. Г. Каньоса // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., 18–19 квіт. 2007 р. : вип. 6, у 3 т. / [редкол. : О. М. Завальнюк (голова), О. В. Кеба (заст. голови, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, РВВ, 2007. – Т. 1. – С. 129–131.
 5. Каньоса Н. Г. Вербальні засоби спілкування : навч.-метод. матеріали для вивчення курсу «Комунікативні процеси у навчанні» студентами економічних факультетів / [укладачі : М. С. Гордійчук, Н. Г. Каньоса]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, 2007. – 28 с.
 6. Каньоса Н. Г. Процес спілкування та його складові : навч.-метод. посібник для студентів економічних факультетів / [укладачі: М. С. Гордійчук, Н. Г. Каньоса]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, 2007. – 36 с.
 7. Каньоса Н. Г. Невербальні засоби спілкування : навч.-метод. посібник для вивчення курсу «Комунікативні процеси у навчанні» студентами економічних факультетів / укладач Н. Г. Каньоса. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, 2007. – 26 с.
 8. Каньоса Н. Г. Професійна самореалізація особистості як психологічна проблема / Н. Г. Каньоса // зб. наук. праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський : Мошак М. І., 2007. – Вип. 13. – С. 48-51.
 9. Каньоса Н. Г. Особливості професійного становлення в період навчання у вузі / Н. Г. Каньоса // зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України / за ред. акад. С. Д. Максименка. – Київ : Логос, 2007. – Вип. 10. – Т.7. – С. 159-164
 10. Каньоса Н. Г. Динаміка професійного само розуміння у процесі оволодіння студентами педагогічного фаху / Н. Г. Каньоса // зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України / за ред. акад. С. Д. Максименка. – Київ, 2008. – Т. Х. – Ч. 5. – С. 178-187.
 11. Каньоса Н. Г. До питання про застосування гештальт-консультування / Н. Г. Каньоса // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., присвяч. 90-річчю Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту, 12-13 берез. 2008 р. : вип. 7, у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т  ім. І. Огієнка, 2008.– Т. 5. – С. 91-92.
 12. Каньоса Н. Г. Загальне і особливе в системі психотехнічних засобів актуалізації потенційного потенціалу особистості / Н. Г. Каньоса // Актуальні проблеми психології : Екологічна психологія : зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України / за ред. акад. С. Д. Максименка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – Вип. 20. – Т. 7, Ч. 1. – С. 183-186.
 13. Каньоса Н. Г. Смислова регуляція професійних досягнень особистості / Н. Г. Каньоса // Актуальні проблеми психології : Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / за ред. С. Д. Максименка. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2009. – Вип. 12. – Т. Х. – С. 187-196.
 14. Каньоса Н. Г. Психологічний компонент як невід’ємна складова  програми підвищення кваліфікації вчителів / Н. Г. Каньоса // зб. наук. праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – Вип. 1. – С. 253-254.
 15. Каньоса Н. Г. Особенности профессиональной самореализации личности студентов / Н. Г. Каньоса // Начальная школа : вчера, сегодня, завтра : сб. статей Магнитогорского государственного университета. – Магнитогорск : МаГУ, 2010. – Ч. 1. – С. 191-196.
 16. Програми та методичні поради до навчальної і педагогічної практик з музики / Аліксійчук О. С., Федорчук В. В., Борисова Т. В., Каньоса Н. Г., Печенюк М. А.,  Білецька І. М.  – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2011. – 68 с.
 17. Каньоса Н. Г. Особенности профессионального становления в период обучения в вузе / Н. Г. Каньоса // Начальная школа : вчера, сегодня, завтра : сб. статей Магнитогорского государственного университета. – Магнитогорск : МаГУ, 2012. – Ч. 1. – С. 176-184.
 18. Каньоса Н. Г. «Мотивація» і «мотив» як психологічна проблема / Н. Г. Каньоса // Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин. – Київ. – Кам’янець-Подільський / [за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої]. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2012. – С. 285-287.
 19. Каньоса Н. Г. Мотивація як внутрішній чинник розвитку професіоналізму особистості / Н. Г. Каньоса // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – Вип. 18. – С. 154-165.
 20. Каньоса Н. Г. Особливості формування професійної мотивації студентів вищого педагогічного закладу / Н. Г. Каньоса // Педагогічна освіта : теорія і практика : зб. наук. пр. / [редкол. : П. С. Каньоса (гол. ред.), М. С. Вашуленко, О. М. Топузов та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2012. – Вип. 11. – С. 136-142. 
 21. Каньоса Н. Г. Мотиви навчально-професійної самореалізації студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Н. Г. Каньоса // Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2013. – 192 с.
 22. Каньоса Н. Г. Особенности формирования профессиональной мотивации студентов педагогического вуза / Н. Г. Каньоса // Реализация федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения в системе высшего образования : сборник статей по материалам заочной научно-практической конференции с международным участием посвященной 80-летию ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный университет» / [редкол. : Т. В. Кружилина, Т. Ф. Орехова, Л. Г. Гусева.]. – Магнитогорск : МаГУ, 2012. – С. 43-49.
 23. Каньоса Н. Г. К проблеме профессиональной самореализации будущих педагогов / Н. Г. Каньоса // Izaicinajumu un iepeju laiks : problemas,risinajumi, perspektivas : 2013. Gada 16.-17. maija III starptautiskas jauno petnieku un student zinatniski praktiskas conferences material krajums. – Rezekne : 2013. – 560 lpp. 458-462.
 24. Каньоса Н. Г. «Мотивація» і «мотив» як психологічна проблема («Motywacja» i «motyw» jako psychologiczny problem) / Н. Г. Каньоса // Edukacja, wychowanie, praca socjalna (ukrainsko-polskie refleksje teoretyczne) / [redakcja naukowa : Beata A. Zieba, Marek Paluch, Ludmila Melnyk.]. – Rzeszow : BONUS LIBER, 2013. – 27-30.
 25. Каньоса Н. Г. Теорія та методика співпраці дитячих навчальних закладів з родинами : навчально-методичний посібник / укладач Н. Г. Каньоса. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2015. – 116 с.
 26. Каньоса Н. Г. Теорія та технології розвитку дитячої художньої творчості: навчально-методичний посібник / укладач Н. Г. Каньоса. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2015. – 188 с.
 27. Каньоса Н. Г. Актуальні проблеми початкової школи : навчально-методичний посібник / укладач Н. Г. Каньоса, М. С. Гордійчук. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2015. – 248 с.
 28. Каньоса Н. Г. Мотиваційна та поведінкова складові навчально-професійної самореалізації студентів / Н. Г. Каньоса // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. / [редкол. : В. М. Лабунець (відп. ред.), О. М. Топузов, Л. Д. Березівська, та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 18 (1 – 2015). – С. 254-261.
 29. Каньоса Н. Г. Підготовка майбутніх педагогів початкової школи до роботи з дезадаптованими дітьми / Н. Г. Каньоса // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Збірник наукових праць / за ред. В.М. Синьова, О. В. Гаврилова.– Вип. VІ. В 2-х т., том 2. – Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2015. – С. 235-244.
 30. Каньоса Н. Г. Методичні особливості формування мотивів навчально-професійної самореалізації студентів / Н. Г. Каньоса // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 12 (55). – Частина 1. – Рівне : РДГУ, 2015. – С.235-244.
 31. Каньоса Н. Г. Театрально-ігрова діяльність як ефективний засіб збагачення словника старших дошкільників / Н. Г. Каньоса // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. / [редкол. : В. М. Лабунець (відп. ред.), О. М. Топузов, Л. Д. Березівська, та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 19 (2 – 2015). – С. 620-626.
 32. Каньоса Н. Г. Професійна самореалізація студентів вищих навчальних педагогічних закладів як психолого-педагогічна проблема / Н. Г. Каньоса // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : Збірник наукових праць. – № 2 (14). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2015. – С. 93-100.
 33. Каньоса Н. Г. Підготовка вчителя до формування культури здоров’я молодших школярів / Н. Г. Каньоса // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол.: М. С. Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 8. – С. 167-174.
 34. Каньоса Н. Г. Взаємодія дошкільного навчального закладу і сім’ї у роботі з розвитку мовлення дітей / Н. Г. Каньоса // Від творчого педагога до творчої дитини : збірник матеріалів ІІ Регіональної науково-практичної конференції / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної і початкової освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради ; [відпов. секр. Н. Г. Каньоса]. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2016. – С. 118-122.
 35. Каньоса Н. Г. Наступність дошкільного та початкового навчання в процесі розвитку комунікативних умінь дітей / Н. Г. Каньоса // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. / [редкол.: В. М. Лабунець (відп. ред.), О. М. Топузов, Л. Д. Березівська, та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 20 (2 – 2016).
 36. Каньоса Н. Г. Роль учителя початкових класів у формуванні культури здоров’я молодших школярів / Н. Г. Каньоса // Педагогічна освіта : теорія і практика : збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В. М.]. – Вип.21 (2-2016). – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2016. – С. 191-197.
 37. Каньоса Н. Г. Особливості розвитку творчої особистості дитини засобами образотворчого мистецтва / Н. Г. Каньоса // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України ; [гол. ред. В. М. Лабунець]. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 21 (2 – 2016). – Ч. 2. – С. 54-59.
 38. Каньоса Н. Г. Творчий розвиток дітей засобами образотворчого мистецтва у початковій школі / Н. Г. Каньоса // Сучасні технології початкової освіти : реалії та перспективи : збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної і початкової освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради ; [відпов. секр. Н. Г. Каньоса]. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2016. – С. 73-77.
 39. Каньоса Н. Г.  Особливості адаптації молодших підлітків до навчання в основній школі / Н. Г. Каньоса /Педагогічна освіта : теорія і практика : збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В. М.]. – Вип.22 (1-2017). – Ч.1. – Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 119-125.
 40. Каньоса Н. Г. Наступність дошкільного та початкового навчання в процесі розвитку комунікативних умінь дітей / Н. Г. Каньоса // Від творчого педагога до творчої дитини : збірник матеріалів ІІІ Регіональної науково-практичної конференції / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної і початкової освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради ; [відпов. секр. Н. Г. Каньоса]. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2017. – С. 59-63.
 41. Батраченко І. Г. Метафора та її семіотичний контекст у екологічній психології  / І. Г. Батраченко, Н. Г. Каньоса // Метафора та її семіотичний контекст : Матеріали науково-практичного семінару: тези доповідей. – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – С. 5-9.
 42. Каньоса Н. Г.  Творчий розвиток дітей дошкільного віку засобами театрально-мовленнєвої діяльності / Н. Г. Каньоса /Педагогічна освіта : теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В. М.]. – Вип.23 (2-2017). – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 172-178.
 43. Каньоса Н. Г. Театралізована діяльність як засіб розвитку мовленнєво-творчих здібностей дітей дошкільного віку / Н. Г. Каньоса // Від творчого педагога до творчої дитини : гармонія партнерської взаємодії педагога з дитиною зб. матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної і початкової освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради ; [відпов. секр. Н. Г. Каньоса]. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2017. – С. 112-115.
 44. Каньоса Н. Г. Особливості адаптації молодших підлітків при переході в середню ланку шкільного навчання / Н.Г.Каньоса // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наук. конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. 16. – Т. 3. – С. 116-117.
 45. Каньоса Н. Г. Особливості формування мотивів учбово-професійної самореалізації майбутніх фахівців дошкільної освіти / Н.Г.Каньоса // Збагачення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій : зб. наук. праць / за заг. редакцією проф. А. В. Зданевич, доц. А. С. Пісоцької, Н. М. Миськової. – Хмельницький : ХГПА, 2018. – С. 106-111.
 46. Каньоса Н. Г. Особенности формирования культуры здоровья младших школьников / Н.Г.Каньоса // Национальная научно-практическая конференция с международным участием «Научно-образовательное пространство : реалии и перспективы повышения качества образования» : Сборник статей / сост. : О. В. Куртева, И. Ф. Иварлак ; науч. ком. : Захария С. К., Раковчена Т. И. – Комрат : КГУ, 2018. – С. 83-87. (Tipogr. «A & V Poligraf»). – Р. 83-87 : fig., tab. Antetit. : Комрат. гос. ун-т, Каф. педагогики. – Texte : lb. rom., engl., gagauză, alte lb. străine. – Rez. : lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 10 ex.
 47. Каньоса Н. Г. Адаптація дітей раннього віку до умов закладів дошкільної освіти / Н.Г.Каньоса // Педагогічна освіта : теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В. М.]. – Вип. 24 (1-2018). – Ч. 2. – Кам’янець-Подільський, 2018. – С. 248-253.
 48. Каньоса Н. Г. Основні чинники адаптації дітей раннього віку до умов закладів дошкільної
 49. Каньоса Н. Г. Проблема наступності у роботі закладів дошкільної освіти та початкової школи 
 50. Каньоса Н. Г. Наступність у роботі закладів дошкільної освіти та початкової школи як умова успішної адаптації дітей до шкільної освіти

 

Ватаманюк Галина Петрівна  

 1. Ватаманюк Г. П. Організація та методи роботи у вокально-хоровому гуртку дошкільного навчального закладу / Г. П. Ватаманюк // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського держ. університету. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М. І., 2006. – Вип. ІХ. – С. 114–119.
 2. Ватаманюк Г. П. Особливості формування позитивних взаємин старших дошкільників у процесі ігрової діяльності / Г. П. Ватаманюк // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського держ. університету. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М.І., 2007. – Вип. 13, кн. 2. – С.122 –127.
 3. Ватаманюк Г. П. Організація ігрової діяльності старших дошкільників з використанням пісенної творчості М.Д. Леонтовича / Г. П. Ватаманюк // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського держ. університету. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М. І., 2007. –Вип. 14. – С.52–59.
 4. Ватаманюк Г. П. Сім’я як чинник естетичного розвитку особистості / Г. П. Ватаманюк // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П.Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Гуманітарні орієнтири мистецької тецької освіти 26-27 квітня 2007 р.). – Київ: НПУ, 2007. – Вип. 5(10). – С. 159–165.
 5. Ватаманюк Г. П. Художня література як засіб формування духовного світу дитини / Г. П. Ватаманюк // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського держ. університету. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2007. – Вип. ХІІІ. – С. 237–240.
 6. Ватаманюк Г. П. Дидактична гра як засіб розвитку музичних здібностей дошкільників Наукові праці Кам’янець-Подільського держ. університету : збірник за підсумками звіт. наук. конференції викладачів і аспірантів : вип. 6, у 3 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2007. – Т.1. – С.135–137.
 7. Ватаманюк Г. П. Музика в країні дошкілля: навч.-метод посібник / Г. П. Ватаманюк // Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 260с. 
 8. Ватаманюк Г. П. Спільні проекти вихователя та музичного керівника / Г. П. Ватаманюк // Палітра педагога. – 2008. – №1 (45). – С.10–13.
 9. Ватаманюк Г. П. Інтелектуальна гра як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності старших дошкільників та молодших школярів / Г. П. Ватаманюк // Початкова школа. – 2008.– №6 (468). – С.40–43.
 10. Ватаманюк Г. П. Теоретичні засади застосування музики у процесі розвитку комунікативних здібностей старших дошкільників / Г. П. Ватаманюк // Науковий вісник Миколаївського державного університету: збірник наук. праць : у 2 т. / за заг. ред. В.Д.Будака, О.М.Пєхоти. – Миколаїв, 2008. – Т.1. : Психолого-педагогічне забезпечення передшкільної освіти. – С. 23–30.
 11. Ватаманюк Г. П. Педагогічні основи формування комунікативних умінь старших дошкільників у процесі музично-ігрової діяльності в умовах дошкільного навчального закладу / Г. П. Ватаманюк // Гуманітарний вісник ДВНЗ Переяслав-Хмельницький держ. пед. університет імені Г. Сковороди : наук.-теор. збірник. – Переяслав-Хмельницький: П-ХДПУ імені Г. Сковороди, 2008. – Вип. 14. – С. 44–47.
 12.  Ватаманюк Г. П. Змістова сутність та особливості професійної компетентності педагога-дошкільника (комунікативний аспект) / Г. П. Ватаманюк // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М. І., 2008. – Вип. 15. – С.151–154.
 13. Ватаманюк Г. П. Специфіка організації та проведення народних ігор в умовах дошкільного навчального закладу / Г. П. Ватаманюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звіт. наук. конф. викладачів, докторантів й аспірантів: вип. 7, у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2008. – Т.2. – С.86–87.
 14. Ватаманюк Г. П. Роль родини в музичному вихованні дітей / Г. П. Ватаманюк // Палітра педагога. – 2009. – №3. – С.26 –30.
 15. Ватаманюк Г. П. Особливості сприймання музичних творів старшими дошкільниками та умови формування їх повноцінного сприйняття / Г. П. Ватаманюк // Педагогічна освіта: теорія і практика: збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2009. – Вип. 2. – С.194–201.
 16. Ватаманюк Г. П. Характерні ознаки дитячої гри та її особливості / Г. П. Ватаманюк // Наукові записки Вінницького держ. пед. університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка й психологія: збірник наук. праць / [редкол. : М. І.Сметанський та ін.]. – Вінниця, 2009. – Вип. 27. – С.66–70.
 17. Ватаманюк Г. П. Гномики в лісі / Г. П. Ватаманюк // Дошкільне виховання. – 2009. – №2. – С.27–28.
 18. Ватаманюк Г. П. Музика як засіб сімейного спілкування та всебічного розвитку дошкільника / Г. П. Ватаманюк // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / за заг. ред. проф. В. І.Сипченка. – Слов’янськ, СДПУ, 2009. – Вип. 45. – С.310–314.
 19. Ватаманюк Г. П. Ігрова мозаїка / Г. П. Ватаманюк // Бібліотечка вихователя дитячого садка. – – №5. – С.67–105.
 20. Ватаманюк Г. П. Українська народна гра, її місце у музично-ігровій діяльності старших дошкільників / Г. П. Ватаманюк // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – Вип.– С.248– 249.
 21. Ватаманюк Г. П. Сутність, зміст та характеристика гри як провідної діяльності дошкільника / Г. П. Ватаманюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звіт. наук. конф. викладачів, докторантів й аспірантів: вип. 8, у 5т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – Т.2. – С.72–73.
 22. Ватаманюк Г. П. Інтегровані заняття для дітей раннього віку / Г. П. Ватаманюк // Дошкільний навчальний заклад. – 2009. – №12(36). – С.21–28.
 23. Ватаманюк Г. П. Вплив музики на розвиток дитини / Г. П. Ватаманюк // Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2010. – Вип. 4. – С.245–252.
 24. Ватаманюк Г. П. Формування основ духовності дошкільників засобами етнічної культури / Г. П. Ватаманюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звіт. наук. конф. викладачів, докторантів й аспірантів: вип. 9, у 5 т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Т. 4. – С. 81–82.
 25. Ватаманюк Г. П. Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами музично-ігрового фольклору / Г. П. Ватаманюк // Зб. наук. праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені І.Огієнка. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім.І.Огієнка, 2010. – Вип.2 – С.234–235.
 26. Ватаманюк Г. П. Новий підхід до використання музичних ігор у професійній діяльності вихователя як засобу формування комунікативних умінь дошкільників / Г. П. Ватаманюк // Сучасне дошкілля: реалії та перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 15 жовтня 2010р. – К., 2010. – Режим доступу: [http//www/coris.com.ua/other/6120/ index.htme? page=3]. – Загол. з екрана.
 27. Ватаманюк Г. П. Система формування комунікативних умінь старших дошкільників: організаційно-методичний аспект (на матеріалі музичних ігор)/ Г. П. Ватаманюк // Педагогічна освіта : теорія і практика : збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2011. – Вип. 7. – С.291–299.
 28. Ватаманюк Г. П. Тематичні заняття з музики у 1 класі / Г. П. Ватаманюк // Початкова школа. – 2011. – № 6. – С.21–24.
 29. Ватаманюк Г. П. Музыка как средство развития социально-коммуникативных способностей детей 6-7 летнего возраста / Г. П. Ватаманюк // Герценовские чтения. Начальное образование. – СПб., 2011. – Вып. 2. – Т. 2: «Реализация идей устойчивого развития в начальном образовании: проблемы, поиски, решения». – С. 141–149.
 30. Ватаманюк Г. П. Психолінгвістична сутність зв’язного мовлення дошкільників / Г. П. Ватаманюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звіт. наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів: – вип. 10, у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Т. 4. – С.148–150.
 31. Ватаманюк Г. П. Теоретичні аспекти формування мовленнєво-творчих умінь старших дошкільників / Г. П. Ватаманюк // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 3. – С.190–192.
 32. Ватаманюк Г. П. Формування комунікативних умінь старших дошкільників у процесі музично-ігрової діяльності: навч. посіб. / Г. П. Ватаманюк // Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-Сервіс», 2012. – 152 с.
 33. Ватаманюк Г. П. Формування комунікативних умінь старших дошкільників у процесі музично-ігрової діяльності : практичний аспект: навч. посіб. / Г. П. Ватаманюк // Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-Сервіс», 2014. – 174 с.
 34. Актуальні питання естетичного виховання молоді засобами музики : монографія / М. А. Печенюк, О. М. Прядко, Г. П. Ватаманюк, Т. П.  Карпенко та ін..; за заг. ред. Печенюк М. А. . – Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д. Г., 2014. – 200 с.
 35. Ватаманюк Г. П. Музично-ігрова діяльність як засіб формування комунікативних умінь старших дошкільників / Г. П. Ватаманюк // Педагогічна освіта : теорія і практика : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д. Г., 2015. – Вип. 18. – С.401–407.
 36. Ватаманюк Г. П. Оценка воспитателями возможностей музыкальных игр в формировании коммуникативных умений старших дошкольников /Актуальные проблемы специальной психологии и коррекционной педагогики: теория и практика: сборник научных трудов IX Международной научно-образовательной конференции. 23 апреля 2015 г. / под ред. А.И. Ахметзяновой. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, – Вып. 9. – 334 с. С. 192-197.
 37. Ватаманюк Г. П. Принципи організації і проведення експериментального дослідження з формування комунікативних умінь старших дошкільників у процесі музично-ігрової діяльності / Г. П. Ватаманюк / Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викладачів, докторантів й аспірантів. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2015. – Вип. 9, у 5 т. – Т.4. – С.81–82.
 38. Ватаманюк Г. П. Структура комунікативних умінь старших дошкільників / Г. П. Ватаманюк // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Психологічні  науки / [редкол. : Г. К. Радчук відп. ред.. та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2015. – Вип. 7. – С. 40-46.
 39. Ватаманюк Г. П. Формування комунікативних умінь дошкільників як педагогічна проблема / Г. П. Ватаманюк // Від творчого педагога до творчої дитини : збірник матеріалів ІІ Регіональної науково-практичної конференції / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної і початкової освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради ; [відпов. Секр. Н. Г. Каньоса]. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2016. – С. 49-53.
 40. Ватаманюк Г. П. Український дитячий фольклор як засіб мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку / Г. П. Ватаманюк // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 7. – С. 99-100.
 41. Ватаманюк Г.П. Діяльнісний підхід до розвитку особистості дошкільника: сутність і зміст / Г. П. Ватаманюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 15. – Т. 3. – С. 112-113.
 42. Ватаманюк Г. П. Художня література як засіб мовленнєвої підготовки дітей до навчання в школі / Г.П. Ватаманюк // Сучасні технології початкової освіти : реалії та перспективи : збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної і початкової освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради ; [відпов. секр. Н. Г. Каньоса]. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2016. – С. 28-33.
 43. Ватаманюк Г. П. Лінгводидактичний аспект педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського у практиці сучасного довкілля / Г. П. Ватаманюк // Наукова спадщина Василя Сухомлинського у контексті розвитку освіти особистості впродовж життя : зб. матер. Всеукр. науково-метод. конференції, присвяченої 98-річчю від дня народження В. Сухоминського, 28-29.09.2016 / уклад. О. Е. Жосан. – Кропивницький: Ексклюзив-систем, 2016. – С. 53-57.
 44. Ватаманюк Г. П. Закономірності формування комунікативних умінь старших дошкільників у музично-ігровій діяльності / Г. П. Ватаманюк// Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – Вип. 55. – С. 77-84.
 45. Ватаманюк Г. П. Психолого-педагогічні аспекти формування соціально-комунікативної готовності дошкільників до навчання в школі засобами гри / Г. П. Ватаманюк// Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України ; [гол. ред. В.М.Лабунець]. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 20 (1‑2016). – Ч. 2. – С. 183-187. 
 46. Ватаманюк Г. П. Організаційно-методичні аспекти роботи з дитячою книжкою в дошкільному навчальному закладі / Г. П. Ватаманюк// Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України ; [гол. ред. В. М. Лабунець]. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 21 (2‑2016). – Ч. 2. – С. 167-173. 
 47. Ватаманюк Г. П Теоретичні основи формування лексичної компетнції старших дошкільниківу процесі сприйняття картин живопису/ Г. П. Ватаманюк // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України ; [гол. ред. В. М. Лабунець].  – Кам’янець-Подільський, 2017. – Вип. 22 (1‑2017). – Ч. 2. – С. 164-170. 
 48. Ватаманюк Г.П Формування мовленнєво-творчих умінь дошкільників як умова розвитку творчої особистості /Г. П. Ватаманюк // Від творчого педагога до творчої дитини : гармонія партнерської взаємодії педагога з дитиною : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради ; [відпов. секр. Н. Г. Каньоса]. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2017. – С. 46–49.
 49. ВатаманюкГ.П. Вплив музичних ігор на формування виразності мовлення старших дошкільників /Г. П. Ватаманюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. 16. – Т. 3. – С. 107–108.
 50. ВатаманюкГ.П. Використання ейдотехніки у розвитку мовлення дошкільників /Г. П. Ватаманюк // Дошкільна освіта у сучасному соціокультурному просторі : зб. наук. праць / [за заг. ред. О. А. Гнізділової, відпов. ред. Н. В. Ковалевська]. – Полтава : Видавець Шевченко Р. В., 2017.– Вип. 1. – С. 45–49.
 51. ВатаманюкГ.П. Розвивальний аспект міжпредметних зв’язків у підготовці руки до письма дітей дошкільного і молодшого шкільного віку/Г. П. Ватаманюк // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – № 9, – 2017. – С. 61–66.
 52. ВатаманюкГ.П. Розмаїття дитячих книг – передумова формування читацьких інтересів дошкільників /Г. П. Ватаманюк // Педагогічна освіта : теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України ; [гол. ред. В. М. Лабунець].  – Кам’янець-Подільський, 2017. – Вип. 23 (2‑2017). – Ч. 2. – С. 151–154.

 

Демчик Катерина Іванівна

 1. Демчик (Ковальчук) К. І. Проблема естетичного виховання дітей дошкільного віку засобами живопису у психолого-педагогічних дослідженнях  / К. І. Демчик (Ковальчук) // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи : зб. наук. пр. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2004. – Вип. 1. – С.151–156.
 2. Демчик (Ковальчук) К. І. Інноваційні підходи до ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з творами живопису / К. І. Демчик (Ковальчук) // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Пед. науки). – № 1. – Бердянськ : БДПУ, 2005. – С.61–67.
 3. Демчик (Ковальчук) К. І. Сіно косять та збирають літньої пори … / К. І. Демчик (Ковальчук) // Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів та батьків (додаток «Джміль»). – 2005. – № 3 (35). – С. 8–9.
 4. Демчик (Ковальчук) К. І. Українське затишшя / К. І. Демчик (Ковальчук) // Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів та батьків (додаток «Джміль»). – 2005. – № 3 (39). – С. 16–17.
 5. Демчик (Ковальчук) К. І. Способи формування ціннісного ставлення до живопису у дітей старшого дошкільного віку / К. І. Демчик (Ковальчук) // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М.І., 2006. – Вип. ІХ. – С. 108–111.
 6. Демчик (Ковальчук) К. І. Музейна педагогіка. Формування у дітей ціннісного ставлення до живопису / К. І. Демчик (Ковальчук) // Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів і батьків. – Київ : Світич, 2006. – № 12 (785). – С. 8–10.
 7. Демчик  К. І. Значення музейної педагогіки у формуванні естетичних почуттів дошкільників / К. І. Демчик // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М.І., 2007. – Вип. ХІІІ. – С.130–132.
 8. Демчик К. І. Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю дітей : навч.-метод. посіб. / К. І. Демчик. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 128 с., іл.
 9. Демчик  К. І. Альтернативні підходи до використання творів живопису як засобу формування мистецької компетентності дитини дошкільного віку (через призму Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»)  / К. І. Демчик // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. –Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2010. – Вип. 4. – С.253–257.
 10. Демчик  К. І. Твори Марії Приймаченко на заняттях з декоративного малювання / К. І. Демчик // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної конференції викладачів, докторантів і аспірантів. У 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський : КПНУ імені Івана Огієнка, 2010. – Вип. 9. – Т. – С. 87–88.
 11. Демчик  К. І. Твір живопису як невід’ємний складник художнього середовища ДНЗ [Електронний ресурс] / К. І. Демчик // Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасне дошкілля : реалії та перспективи». Секція 2. Інноваційні технології розвитку дитини в контексті багато вимірності освітнього середовища. – 2010. – С.40–41. – Режим доступу : http://www.ird.npu.edu.ua/files/!!Секція ІІ вся.pdf. (дата звернення 26.05.2013). – Назва з екрана.
 12. Демчик  К. І. Методика формування у дітей шостого року життя ставлення до живопису як до духовної цінності / К. І. Демчик // Вісник Інституту розвитку дитини : зб. наук. праць. Серія «Філософія, педагогіка, психологія». – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – С.92–99.
 13. Літня практика. Методичні рекомендації / Укладач Демчик К.І. – Кам’янець-Подільський : видавець ПП Зволейко Д.Г., 2012. – Вип. 16. – 32 с.
 14. Демчик  К. І. Формування ціннісного ставлення до живопису у дітей старшого дошкільного віку / К. І. Демчик // Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців [“Наука, освіта, суспільство очима молодих”]. Частина 1. Психолого-педагогічний напрям. – Рівне : РВВ РДГУ. – 2013. – С. 67–69.
 15. ДемчикК. І. Принципи та умови добору художніх картин для естетичного виховання старших дошкільників / К. І. Демчик // Современные проблемы и перспективы развития науки и образования : материалы II Междунар. науч.-практ. конф., г. Донецк, 15–17 апреля 2013 года / Научный журнал «Аспект» № 5 (Т. 2). – Донецк : ООО «Цифровая типография», 2013. – С. 46–49.
 16. Попова Л.Б. Програма та методичні рекомендації до навчальної педагогічної практики (І модуль) / укладачі : Попова Л.Б., Демчик К.І. – Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д.Г. – 2014. – 44 с. (у співавт.).
 17. Демчик К. І. Способи створення розвивального середовища для компетентної підтримки художньо-естетичної обдарованості старших дошкільників / К.І.Демчик // «Проблеми, тенденції і перспективи розвитку світової науки» : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м.Донецьк, 15-17 січня 2014 року) / Науковий журнал «Аспект». – Донецьк : Цифрова типографія, 2014. – № 1 (26). – С.12–16.
 18. Демчик К. І. Сучасне науково-методичне забезпечення процесу ціннісного ставлення до живопису в дітей старшого дошкільного віку / К.І.Демчик // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. – С. 100–101.
 19. Демчик К. І. Принципи інтегрованих підходів до здійснення естетичного розвитку та естетичного виховання дітей дошкільного віку / К. І. Демчик // «Теорія і практика освіти в сучасному світі» (м. Миколаїв, 12‑13 грудня 2014р.). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/ua/conf/ped/archive/48/ (дата звернення 14.012.2014). – Назва з екрана.
 20. Демчик К. І. Використання новітніх ігрових технологій у художньо-естетичному розвитку дітей старшого дошкільного віку / К. І. Демчик // Вісник Інституту розвитку дитини. Серія «Філософія, педагогіка, психологія» : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – 2014. – Вип. 36. – С. 75–81.
 21. Демчик К. І. Основні форми методичного контролю художньо-естетичного розвитку дітей у дошкільному навчальному закладі / К.І.Демчик // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. 13. – Т. 3. – С. 131–
 22. Демчик К. І. Українська символіка живопису ІІ пол. ХХ ст. – поч. ХХІ ст. як сучасний засіб патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку / К.І.Демчик // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 6. – С. 98–
 23. Демчик К. І. Формування основ кольорознавства у дітей дошкільного віку за допомогою дидактичних матеріалів М. Монтессорі / К.І.Демчик // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 14. – Т. 3. – С. 114–
 24. Демчик К.І. Проектування образотворчої діяльності дошкільників як сучасний фактор професійної компетентності педагогів ДНЗ / К.І.Демчик // Вісник Інституту розвитку дитини (додаток) : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Дитинство. Освіта. Соціум». – Вип. 6. – Київ, 2015. – С. 169–
 25. Демчик К. І. Використання «золотого правила дидактики» Я.А.Коменського для формування естетичної культури особистості / К.І.Демчик // Дидактика Яна Амоса Коменського : від минулого до сьогодення : матеріали Третьої Міжнародної Інтернет-конференції, м. Умань, 6 листопада 2015 року // FOLIA COMENIANA : вісник Польсько-української науково-дослідної лабораторії дидактики імені Я.А.Коменського / гол. ред. Муковіз О. П. – Умань : ФОП Жовтий О.О, 2015. – С. 43–
 26. Демчик К. І. Організація образотворчої діяльності дошкільників (через призму оновленого змісту Базового компонента дошкільної освіти. / К.І. Демчик. // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Сучасні тенденції у розвитку науки та освіти» (24 березня 2016 р.). − Кам’янець-Подільський : Рута, 2016. – С. 27–
 27. Демчик К. І. Українське народне декоративно-прикладне мистецтво як ефективний засіб формування особистості дитини старшого дошкільного віку / К.І.Демчик // Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 141–
 28. Демчик К. І. Художньо-естетичне виховання сучасних дітей молодшого шкільного віку засобами найпоширеніших українських народних промислів і ремесел / К.І. Демчик // Сучасні технології початкової освіти : реалії та перспективи : збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної і початкової освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради ; [відпов. секр. Н.Г.Каньоса]. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2016. – С. 54–
 29. Демчик К. І. Альтернативні форми стимулювання пізнавальної активності дітей на заняттях із зображувальної діяльності в сучасних ДНЗ / К.І. Демчик // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 15. – Т. 3. – С. 120–
 30. Демчик К. І. Підготовка майбутніх педагогів ДНЗ до проведення занять з ознайомлення дошкільників із творами живопису / К.І. Демчик // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 7. – С. 102–
 31. Демчик К. І. Наступність у змісті та методах навчання образотворчого мистецтва між сучасним дошкільним навчальним закладом і початковою школою / К.І. Демчик // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України ; [гол. ред. В.М.Лабунець]. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 21 (2‑2016). – Ч. 2. – С. 37–
 32. Демчик К. І. Українське народне декоративно-прикладне мистецтво як засіб формування етнокультури в учнів загальноосвітньої школи / К.І. Демчик, І. І. Кляпетура // «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи» : зб. матеріалів VIII Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф., 20 січня 2017 р. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 8. – С. 90–94.

 

Олійник Олена Михайлівна  

 1. Олійник О.М. Програма та методичні рекомендації до організаційно-методичної практики в дошкільних навчальних закладах / укладач Олійник О.М. – Кам`янець-Подільський, 2015. – 108 с.
 2. Олійник О.М. Аналіз результатів провадження педагогічних умов формування емоційної культури старших дошкільників засобами театрально-ігрової діяльності / Олійник О. М. // Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика»; [відп. ред. Лабунець В.М.]. – Кам`янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2015. – Випуск 18 (1-2015). – С. 430-436.
 3. Олійник О.М. Педагогічний супровід дітей з особливостями психофізичного розвитку в дошкільному навчальному закладі. Інклюзивне навчання: організаційне, змістове та методичне забезпечення: навчально-методичний посібник / [кол. авторів; за заг.ред. С.П. Миронової]. – Кам`янець-Подільський: Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – С. 201 – 212.
 4. Олійник О.М. Розвиток мобільності та формування ігромайстерності в процесі контекстно-професійної підготовки майбутнього педагога дошкільної освіти / О.М. Олійник // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 12 (55). – Частина 1. – Рівне: РДГУ, 2015. – С. 309 – 316.
 5. Олійник О.М. Стратегія педагогічної підтримки творчого становлення педагога дошкільного закладу в процесі застосування елементів театрального мистецтва / О.М. Олійник //Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Вінниця, ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 10-11 листопада 2015 р.) / за ред. Г. С. Тарасенко; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, інститут педагогіки, психології і мистецтв. – Вінниця : ТОВ «Нілан – ЛТД» 2015. – С. 400-403
 6. Олійник О.М. Педагогічні умови розвитку універсальних здібностей дошкільників засобами творчої театрально-ігрової діяльності / О.М. Олійник // Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти : збірник наукових праць студентів і молодих учених. – Рівне: Волин. обереги, 2015. – С. 140-144.
 7. Олійник О.М. Педагогічний супровід удосконалення професійної майстерності педагогів дошкільного закладу засобами театралізованої діяльності / О.М. Олійник // Реалізація варіативної складової змісту дошкільної освіти у контексті вимог Державного стандарту / Зб. наук.пр. [ред.кол.: В.Є. Берека (гол)та ін.] – Хмельницький : ФОП Мельник, 2015. – С. 177 – 182. http://www.hoippo.km.ua/pages-view-11.html
 8. Олійник О.М. Методичний інструментарій удосконалення професійної компетентності педагогів дошкільного закладу засобами театралізованої діяльності / Олійник О. М. // Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В. М.].- Вип.19 (2-2015). – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2015. – С. 320-326.
 9. Олійник О.М. Теоретичні засади становлення творчої активності дитини в контексті наступності дошкільної і початкової ланок освіти / Олійник О. М. // Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – Вип.20 (1-2016). – Ч.2. – Кам’янець-Подільский, 2016. – С. 244 – 250.
 10. Олійник О.М. Сутність педагогічних умов формування емоційної культури старших дошкільників в процесі театралізованих ігор / О. М. Олійник // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України ; [гол. ред. В.М.Лабунець]. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 21 (2‑2016). – С. 218-225.

 

Пукас Іванна Леонідівна 

 1. Пукас І. Л. Інформаційно-технологічний потенціал саморозвитку в умовах дистанційного навчання / І. Л. Пукас // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : збірник тез доповідей на Всеукраїнському науково-методичному семінарі з елементами вебінару (м. Харків, 25 лютого 2016 р.) / Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – C. 52-53.
 2. Пукас І. Л. Метапредметний підхід в освіті як основа формування екологічної культури людини / І. Л. Пукас // Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. 24-25 березня 2016 р. Ч.1. – Тернопіль : Крок, 2016. – С. 153-155.
 3. Пукас І. Л., Франчук Т. Й. Перспективи оптимізації взаємодії школи та ВНЗ на етапі переходу на стандарти компетентнісної освіти / І. Л. Пукас, Т. Й. Франчук // Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – Вип.20 (1-2016). – Ч.1. – Кам’янець-Подільський, 2016. – С. 160-166.
 4. Пукас І. Л. Актуальність проблеми оптимізації взаємодії школи та ВНЗ на етапі формування основ компетентнісної освіти / І. Л. Пукас // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 15. – Т.3. – С. 135-136.
 5. Пукас И. Л., Франчук Т. И. Метапредметный подход в системе компетентносного образования / И. Л. Пукас, Т. И. Франчук // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: Материалы V Международной научно-практической конференции (г. Нижневартовск, 09-10 февраля 2016 года) / Отв. ред. А.В. Коричко. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2016. – Ч.1. – С. 63-67.
 6. Пукас И. Л., Франчук Т. И. Образовательное пространство как основа формирования интегративного комплекса школы и вуза / И. Л. Пукас, Т. И. Франчук // Актуальные вопросы обеспечения качества подготовки специалистов в профессиональных образовательных организациях : материалы XVII Всерос. науч.-практ. конф. (Воронеж, 19 мая 2016 г.) / Воронеж. гос. пром.-гуманитар. колледж. – Воронеж : ВГПГК, 2016. – Ч.2. – С. 59-62.
 7. Пукас І. Л. Компетентнісний підхід в системі професійного розвитку спеціаліста / І. Л. Пукас // Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. 20-21 жовтня 2016 р. Ч. 2 – Тернопіль : 2016. – С. 251-252.
 8. Пукас І. Л. Форми взаємодії суб’єктів професійної освіти та виробничої діяльності / І. Л. Пукас // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання: збірник тез доповідей на Всеукраїнському науково-методичному семінарі з елементами вебінару (м. Харків, 28 лютого 2017р.) / Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 63-64.
 9. Пукас І. Л. Пріоритети хмарних технологій щодо оптимізації професійного розвитку та саморозвитку вчителя / І. Л. Пукас // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 4-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. 16. – Т.4.
 10. Пукас І. Л. Мережева взаємодія в освіті як фактор підвищення професійної компетентності педагогів / І. Л. Пукас // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О.І. (гол.ред.) та інші]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2017. – Випуск 56. – С. 297-305.
 11. Франчук Т. Й., Пукас І. Л. Основи професійного саморозвитку студента, педагога в умовах компетентнісної моделі освіти : навчально-методичний посібник / укладач Т. Й. Франчук, І. Л. Пукас. – Кам’янець-Подільський, 2016. – 168 с.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial