post by Олена Михайлівна |

Історія кафедри

Кафедра педагогіки та методик дошкільної  освіти

З часу існування факультету його органічною складовою була кафедра педагогіки. Попри різні формулювання  назви, вона завжди була центром гартування майбутніх педагогів. Вперше її організовано у 1961 році як кафедру педагогіки і методики початкового навчання (завідувач – доцент Барбарець З.М.). У 1966 році завідувачем кафедри призначено кандидата філологічних наук, доцента Середу Ф. Я. У складі кафедри того часу працювали висококваліфіковані викладачі, кандидат філологічних наук, доцент Скорський М.А., кандидат психологічних наук, доцент Цвіянович М.Д., старші викладачі Стефанцев М.П., Сєдугін І.В., Укупник С.Ф., Піскун М.С., Бойко В.І., Румбах В.І., Ільченко П.С., Фесенко А.І., Житкевич Л.Й.

Певний час в інституті  не здійснювався прийом абітурієнтів за спеціальністю “Педагогіка і методика початкового навчання”. З його відновленням у 1974 році діяльність кафедри педагогіки та методики початкового навчання, яку очолила кандидат психологічних наук, доцент Цвіянович М.Д., знову активізується.

Вагомим здобутком науково-педагогічної діяльності кафедри того часу були навчально-методичні посібники: перший в Україні орфографічний словник української мови для молодших школярів М.П.Стефанцева, що друкувався масовими тиражами і витримав 9 видань; підручник для початкової школи “Українська мова” (автори М.П.Стефанцев, Ф.Я.Середа), який одержав першу премію на республіканському конкурсі і витримав 13 видань; програма з методики викладання української мови у початкових класах, за якою працювали всі педагогічні інститути України.

У 1979 році кафедру педагогіки і методики початкового навчання поділяють на дві: кафедру педагогіки та методики початкового навчання,  яка охоплює мовознавчі дисципліни (українська та російська мови з методиками викладання у початкових класах) та психолого-педагогічні й кафедру природознавства і математики з методикою початкового навчання (завідувач кафедри – доцент Ткачук К.І.). На посаду завідувача кафедри педагогіки та методики початкового навчання обирається доцент Грипас Н.Я. З 1990 року кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Карпалюк В.С.

У 1997 році на факультеті підготовки вчителів початкових класів відбулась реорганізація,  внаслідок якої   підготовку фахівців зі спеціальності “Початкове навчання” стала здійснювати серед інших підрозділів факультету й новоутворена кафедра педагогіки і методики початкового навчання та образотворчого мистецтва.

Кафедра об’єднувала фахівців, які забезпечували навчально-виховний процес  з педагогічних дисциплін, методик викладання української та російської мов,  методики викладання трудового навчання та художньої праці, а також предметів образотворчого циклу  ( в складі новоутвореної  кафедри було 12 викладачів). З них 10 кандидатів педагогічних  наук:  зав. кафедри доцент – Попова Л.Б.; доценти – Ткачук Г.П., Сурова Т.І., Дмитрієв С.М., Мітін Г.Д., Тришневська Г.Б.,  Присакар В.В.; 1 кандидат мистецтвознавства – Урсу Н.О.; заслужений художник України –  Негода Б.М., М.П.; асистенти Бондар Л.П., Гуменюк М.П.,  Ковальчук А.Ф. (На фото 1 –  1-ше засідання кафедри в 1997 р. Зліва на право: Г.Д. Мітін, Т.І. Сурова, Л.М. Шишкіна, Л.Б. Попова, І.Ф. Ковальчук,  Г.П. Ткачук)

Наявність у складі кафедри та факультеті викладачів педагогіки (Доценти Мітін Г.Д., Тришневська Г.Б.,Дмитрієв С.М.) сприяло поліпшенню знань студентів з педагогіки (студентки Цвяк Н. та Підгурна … 1999 р. стали переможцями республіканської олімпіади з педагогіки), підвищенню ролі педагогічної практики в професійній підготовці студентів (доц. Мітін Г.Д.) , активізації виховної роботи серед студентів, налагодженню зв’язків зі школами та освітніми установами регіону (доцент Тришневська Г.Б.) пропаганді творчої спадщини видатних педагогів серед студентів та громадськості міста (доцент Дмитрієв С.М.).

Зміцнюється навчально-методичне забезпечення з дисциплін кафедри, зокрема один з кращих в університеті навчальних кабінетів – кабінет трудового навчання, який з любов’ю і високою професійною майстерністю створений викладачем В.Л. Самокиш, розширює й наповнює новим навчально-методичним матеріалом А.Ф. Ковальчук, згодом Анатолій Федорович публікує навчально-методичний посібник з курсу. Виконані під його керівництвом студентські роботи постійно демонструються на виставках, присвячених урочистим подіям в університеті та місті.

З 2001року асистентами кафедри стали В.В.Федорчук та О.М.Опалюк, які у 2002 році успішно захистили кандидатські дисертації.

Вагомий науковий та професійний потенціал викладачів дисциплін образотворчого циклу, (кандидат мистецтвознавства Урсу Н.О., заслужений художник України Негода Б.М., заслужений майстер народної творчості Лашко В.І.), належна матеріальна база стали підставою для створення кафедри образотворчого мистецтва.

Виокремлення спеціальності “Образотворче мистецтво” сприяло поділу  кафедри, а відповідно й зміні її назви: кафедра педагогіки і методики початкового навчання.

З 2003 року на факультеті  розпочато підготовку фахівців зі спеціальності „Дошкільне виховання”, що призвело до розширення складу кафедри.  Упродовж трьох років членами  колективу стали досвідчені фахівці  педагогічної справи  Бабюк  Т.Й., Бахмат Н. В., Біла І. М., Галаманжук Л. Л., Гордійчук М. С., Каньоса  Н.Г.,  Лебідь І.Ю.

З 2004 року кафедра стала носити назву „кафедра педагогіки і методики початкового навчання та дошкільного виховання”. У 2006-2007 навчальному році колектив поповнився випускниками аспірантури (Газіна І.О., Демчик К. І.,  Іванішена С. В.) та магістрами (Федорак І. О., Попова О.Ю.). 2004 року успішно захистила кандидатську дисертацію й здобула вчений ступінь кандидата педагогічних наук Гордійчук М.С., 2006р.  здобула вчений ступінь кандидата психологічних наук Біла І.М., в 2007 – кандидатом педагогічних наук стала Галаманжук Л. Л., а  2008 – Газіна І. О..

У зв’язку із введенням в дію переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста та магістра, кафедру з вересня 2008 року перейменовано у кафедру педагогіки та методик дошкільної і початкової освіти.

З 2009 року викладачем педагогічних дисциплін стала досвідчена вчителька початкових класів Дутко О. М., яка у 2010 році успішно захистила кандидатську дисертацію.

Активно  працюють у всіх сферах діяльності кафедри й сумісники: доктор педагогічних наук, професор  Волошина Н.Й., доктор педагогічних наук, професор  Тарасенко Г.С., досвідчені працівники дошкілля аспіранти Олійник О.М., Ватаманюк Г.П. (На фото  2 – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України Волошина Н.Й. )

З 2009 року завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор Миронова С П..

Кафедрою постійно проводяться Міжнародні та Всеукраїнські науково-практичні конференції, загальнофакультетські виховні  заходи, педагогічні читання, круглі столи, присвячені  визначним датам у житті країни та педагогічної громадськості, актуальним освітянським проблемам, підтримуються зв’язки з провідними науковими установами  України та зарубіжжя. (На фото  3 – «круглий стіл»  за участю  головного наукового співробітника Інституту педагогіки НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України  М.С. Вашуленка)

Фахівці кафедри  надають  методичну допомогу вихователям дошкільних навчальних закладів, учителям початкових класів міста, району, області, за що відзначені подяками, нагородами. Викладачі дисциплін  спеціальності „Дошкільна освіта” свої творчі здобутки пропагують не тільки серед  працівників регіонального дошкілля. Щомісячний фаховий журнал “Дошкільне виховання” відзначив у числі переможців Всеукраїнського конкурсу освітніх технологій І. М. Білу (ж-л “Дошкільне виховання”, 2006, №3, с.14), а в 2010 році переможцем цього конкурсу стала асистент кафедри Ватаманюк Г.П. (“Дошкільне виховання”, 2010, № 3). Фото 4 –  доцент кафедри С.М. Дмитрієв   – частий гість базової школи.

Колектив кафедри  здійснює творчий пошук  за спільною темою „Сучасні проблеми загально-педагогічної й методичної підготовки вихователів дитячих навчальних закладів та вчителів початкових класів”, також усі викладачі кафедри плідно працюють над індивідуальними науковими дослідженнями.

За  темами досліджень друкуються монографії, науково-методичні посібники, здійснюються публікації в збірниках наукових праць факультету, університету, у фахових виданнях інших освітніх та науково-дослідницьких установ. Найбільш вагомими є  посібники, видані упродовж останнього часу:

– Біла І.О. Розвиток пізнавальної діяльності дошкільників Посібник. –  Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2009. – 120с.: малюнки.

– Газіна І.О. Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку: Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2009. –  240 с.

– Гордійчук М.С. Попова О.Ю. Дидактика: Навчально-методичний комплекс. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2010. – 168 с.

– Демчик К.І. Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю дітей: Навчально-методичний посібник для студентів педагогічного факультету напряму підготовки 6.010101 „Дошкільна освіта” /К.І.Демчик. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – 128с. іл.;

-Тарасенко Г.С. Навчаємо пізнавати природу. Позакласна виховна робота з молодшими школярами: навчально-методичний посібник/ Г.С.Тарасенко. –Харків: Видавнича група “Основа”,2008. – 204с.;

-Тарасенко Г.С. Дитина – дорослий; сучасний погляд: кол. монографія /за заг.ред.Н.В.Гавриш,Г.С.Тарасенко та ін.– Луганськ: Альма-матер, 2010.– 458с.;

-Ткачук Г.П. Методика позакласного читання у початкових класах: Навчально-методичний посібник /Галина Ткачук. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2010. – 264 с. (рекомендований МОН України);

-Сурова Т.І. Формування особистості при вивченні рідної мови: монографія. – Кам’янець-Подільський: ПП „Медобори-2006”, 2010. 256 с.;

– Федорчук В.В. Проектна діяльність студентів у процесі опанування навчальної дисципліни “Шкільний курс світової художньої культури та методика його викладання”. Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: видавець Зволейко Д.Г., 2009. – 44 с.

Про належний рівень професорсько-викладацького складу кафедри свідчить і той факт, що в 2010 році доцент Газіна І.О. посіла друге місце в університетському конкурсі “Молодий викладач року”, а навчально-методичний комплекс з дисципліни “Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю дітей”, упорядкований викладачем Демчик К.І., було визнано кращим в університеті.

Вагомим доробком науковців кафедри за останні роки було дві Всеукраїнських  науково-практичних конференції, присвячені проблемам дитячої книжки: “Дитяча книжка як засіб виховання, навчання і розвитку особистості” (2004 р.)  і “Дитяча книжка у сучасному освітньому просторі: реалії та перспективи” (2009 р.),  Міжнародний симпозіум, присвячений  відзначенню 150-річчя  з дня народження видатного українського педагога, в минулому викладача університету Софії Русової (2007), Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти” (2010 р.). Матеріали  наукових форумів публікуються у збірнику наукових праць факультету.

На кафедрі постійно діє науково-методичний семінар. Значна увага в  його роботі приділяється організації  навчально-виховного процесу в умовах кредитно-модульної системи,   використанню мультимедійних матеріалів, технологіям складання і  застосування тестів тощо.

Впевнено заявляє про себе університетське дошкілля. Викладачі циклу дисциплін напряму «Дошкільна освіта» (кандидат педагогічних наук, доцент Газіна І.О., канд.. педагогічних наук ст. викладач Галаманжук Л.Л., асистенти Бабюк Т.Й., Демчик К.І., Каньоса Н.Г., Олійник О.М., Федорак І.О., Ватаманюк Г.П.) доклали чимало зусиль для розробки навчально-методичних комплексів з фахових дисциплін, опублікували власні навчальні посібники для студентів, укомплектували бібліотеку кафедри та факультету новими виданнями в галузі дошкільної освіти. Також налагоджено міцні зв’язки з відділом охорони дитини міського управління освіти і науки, що дало змогу відібрати кращі в місті ДНЗ для проведення лабораторних занять та проходження практики.

Всі члени кафедри систематично проходять стажування, доцент Федорчук В.В. стажувалася в Інституті педагогіки  університету Миколи Коперніка, м. Торунь,  Польща.

У різновіковому колективі кафедри  надається значна допомога в  оволодінні  педагогічною  майстерністю викладача ВНЗ молодим  колегам, панує дружня доброзичлива атмосфера.

Відповідно до вимог п.2, п.5 ст. 33, п. 2 ст. 36 Закону України «Про вищу освіту», п.1 ст.40 Кодексу законів про працю України, Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015р. №1187, Статуту Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція), для оптимізації структури кафедр педагогічного факультету, ефективного керівництва навчальною, навчально-методичною й науково-дослідною роботою їх науково-педагогічних працівників та на підставі ухвали вченої ради університету від 29 червня 2017р. (протокол №8) наказом по університету «Про реорганізацію кафедри теорії та методик дошкільної і початкової освіти та реорганізацію кафедри мовознавчих дисциплін» від 30.06.2017р. реорганізували кафедру теорії та методик дошкільної і початкової освіти та створили на її базі кафедру теорії та методик дошкільної освіти. Новостворену кафедру ввели до структури педагогічного факультету.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial