Home » Газіна Ірина Олександрівна

Газіна Ірина Олександрівна

Газіна Ірина Олександрівна 

orcid.org/0000-0002-1730-417X
Google Scholar

Посада   доцент  кафедри теорії та методик дошкільної освіти

Науковий ступінь  кандидат педагогічних наук

Вчене звання      доцент 

 

На кафедрі працює з 2006 року.

Закінчила  педагогічний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету за спеціальністю «Початкове навчання та музичне виховання» та здобула кваліфікацію «Вчитель початкових класів та музики» (1998); педагогічний факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за спеціальністю «Дошкільне виховання» та здобула кваліфікацію «Вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання» (2009).

Закінчила цільову аспірантуру в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка (2003-2006). Захистила дисертаційне дослідження з теми: «Формування першооснов національної самосвідомості у дітей старшого дошкільного віку засобами української народної музики» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук  за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка  (2008).

Вчене звання доцента кафедри педагогіки та методик дошкільної та початкової освіти присвоєно 2012 р.

Керує написанням курсових, дипломних робіт, науково-дослідною роботою, педагогічною практикою студентів факультету.

 Викладає дисципліни: «Організація управління дошкільною освітою», «Педагогічна інноватика в дошкільній освіті», «Теорія та методика музичного виховання», «Методичне керівництво логіко-математичним розвитком дітей дошкільного віку», «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень», «Інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті».

 Коло наукових інтересів: актуальні тенденції у підготовці майбутніх вихователів ДНЗ; інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті; особистісно-орієнтоване навчання дітей дошкільного віку.

Опубліковано 32 наукові та навчально-методичні праці, у тому числі 4 навчально-методичні посібники, 28 статей, із них 13 – у наукових фахових виданнях, 2 статті – у закордонних виданнях (Росія), 1 стаття – у збірнику, зареєстрованому у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus

Основні публікації 2019-2023