Home » Наукова робота » Навчально-методичні видання

Навчально-методичні видання

Практична підготовка здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Дошкільна освіта. Логопедія»:навчально-методичний посібник [Електронний ресурс] / укладачі:Г.П. Ватаманюк, Л.Л. Галаманжук; за редакцією Г. П. Ватаманюк. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. 170 с.
Методичні рекомендації до написання та захисту кваліфікаційних робіт зі спеціальності 012 Дошкільна освіта : навчально-методичний посібник [Електронний ресурс] / уклад. Н.Г. Каньоса, Т.Й. Бабюк. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2023. 146 с.
Технології формування Soft Skills в системі професійної підготовки педагога : навчальний посібник [Електронний ресурс] / уклад. Т.Й.Бабюк, Н.Г.Каньоса, С.М.Бабюк. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2023. 222 с.
Формування базових якостей особистості дитини дошкільного віку: навч.метод. посібник / авт.-упор. І.Л.Пукас, Н.Г.Каньоса, Т.Й.Бабюк, Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В.. 2023. 131 с.
Ватаманюк Г. П. Робота з дитячою книгою в закладі дошкільної освіти: теорія і практика: навчально-методичний посібник. Видання 2-ге, доповнене. Київ: КНТ, 2022. 488 с.
Вашак О.О.,Бабюк Т.Й. Менеджмент у галузі дошкільної освіти : навчально-методичний посібник для підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» за освітньопрофесійною програмою «Дошкільна освіта». Полтава, 2022. 86 с.
Пукас І.Л. Основи саморозвитку професійної компетентності майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти: монографія. Київ: Вид-во «Центр учбової літератури», 2021. 134 с.
Ватаманюк Г.П. Формування інструментальної складової спілкування старших дошкільників у процесі музично-ігрової діяльності : монографія. Київ: Центр учбової літератури, 2021. 360 с.
Теорія та методика співпраці закладів дошкільної освіти з родинами: навчально-методичний посібник. [Електронний ресурс] / авт.-упор. Н.Г. Каньоса, Т.Й. Бабюк. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. 290 с.
Бабюк Т.Й., Каньоса Н.Г., Вашак О.О. Організація просвітницької діяльності в закладі дошкільної освіти: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2021. 120 с.
Методика виховання та розвитку дітей раннього віку : навч.-метод. посібник / авт.-упор. Н. Г. Каньоса, Т. Й. Бабюк, І. Л. Пукас, Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2021. 268 с.
Вступ до спеціальності: навчально-методичний посібник / М.С.Гордійчук, О.В.Мартіна, Н.В.Третяк. Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г. 2020. 136с. 
Методика виховання та розвитку дітей раннього віку : навч.-метод. посібник / авт.-упор. Н.Г.Каньоса, О.М.Олійник. Київ : Міленіум, 2019. 156 с.
Галаманжук Л. Л., Єдинак Г. А. Основи наукових досліджень: навчально-методичний посібник. Кам янець-Подільський: ТОВ “Друкарня “Рута”, 2019. 154 с.
Галаманжук Л. Л. Оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: ТОВ “Друкарня “Рута”, 2019. 122 с.

Ватаманюк Г.П. Робота з дитячою книгою в закладі дошкільної освіти : теорія і практика : навчально-методичний посібник. Київ : КНТ., 2018. 480с.

 

Демчик К. І. Художнє виховання старших дошкільників засобами живопису : формування ціннісного ставлення : монографія.  Кам’янець-Подільський : Друк-сервіс, 2017. 170 с.

Теорія та технології розвитку дитячої художньої творчості дошкільників : навчально-методичний посібник / укладач : Н.Г.Каньоса. Кам’янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2015. 188с.
Теорія та методика співпраці дитячих навчальних закладів з родинами : навчально-методичний посібник / укладач : Н.Г.Каньоса. Кам’янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2015. 116с.

Актуальні проблеми початкової школи : навчальний посібник / укладачі : М.С.Гордійчук, Н.Г.Каньоса. Кам’янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2015. 248с.

 

Програма та методичні рекомендації до навчальної педагогічної практики (І модуль) / укладачі : Попова Л.Б., Демчик К.І. Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д.Г. 2014. 44 с.
Ватаманюк Г.П. Формування комунікативних умінь старших дошкільників у процесі музично-ігрової діяльності : практичний аспект : навчальний посыбник. Камянець-Подільський : ТОВ «Друк-сервіс», 2014. 160с.
Актуальні питання естетичного .виховання молоді засобами музики : монографія / М.А. Печенюк, О.М. Прядко, Г.П. Ватаманюк, Т.П. Карпенко та ін. ; за з аг. ред. Печенюк М.А.  Кам янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко ДІД 2014. 200 с.
Каньоса Н.Г. Мотиви навчально-професійної самореалізації студентів вищих педагогічних навчальних закладів : монографія. Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2013. 192с.

Літня практика. Методичні рекомендації / укладач Демчик К. І. Кам’янець-Подільський : видавець ПП Зволейко Д.Г., 2012. 32 с.

 

Ватаманюк Г.П. Формування комунікативних умінь старших дошкільників у процесі музично-ігрової діяльності: навчально-методичний посібник. Кам‘янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2012. 152с.

 

Програми та методичні поради до навчальної і педагогічної прктик з музики / [О.С.Аліксійчук, В.В.Федорчук, Т.В.Борисова, М.А.Печенюк, І.М.Білецька, Н.Г.Каньоса]. Кам’янець-Подільський: Зволейко Д.Г., 2011. 68с.
Демчик К. І. Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю дітей : навч.-метод. посіб. для студентів педагогічного факультету напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта».  Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. 128 с., іл.
Ватаманюк Г.П. Музика  в  країні  дошкілля : навчально-методичний посібник. Кам’янець-подільський : Аксіома, 2008. 260 с.

 

Невербальні засоби спілкування : навчально-методичний посібник для вивчення курсу «Комунікативні процеси у навчанні» студентами економічних факультетів / укладач : Н.Г.Каньоса.  Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет,  2007. 26с.
Вербальні засоби спілкування : навчально-методичні матеріали для вивчення курсу «Комунікативні процеси у навчанні» студентами економічних факультетів / [укладачі : М.С.Гордійчук, Н.Г.Каньоса]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, 2007. 28с.

Процес спілкування та його складові : навчально-методичний посібник для студентів економічних факультетів / [укладачі : М.С.Гордійчук, Н.Г.Каньоса]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, 2007. 36с.