Home »

Етнопедагогіка дитинства: навчально-методичний посібник / авт.-упор. М.С. Гордійчук, І. Л. Пукас, Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2023. 168 с.

Матеріали навчально-методичного посібника вміщують теми та плани практичних занять, загальні методичні рекомендації до них, завдання для самостійної роботи, список використаних джерел та глосарій термінів. Також є тестові завдання для самоконтролю. Навчально-методичне видання допоможе майбутнім вихователям закладів дошкільної освіти глибше освоїти основні теми дисципліни «Етнопедагогіка дитинства», підготуватись до практичних занять, опрацювати рекомендовану літературу, зорганізувати самостійну роботу. Наведені матеріали допоможуть майбутнім вихователям ЗДО організовувати роботу дошкільників під час проходження педагогічної практики.

Навчально-методичний посібник адресовано здобувачам вищої освіти зі спеціальності 012 Дошкільна освіта, педагогам закладів дошкільної освіти, викладачам закладів вищої освіти педагогічних спеціальностей.

Практична підготовка здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Дошкільна освіта. Логопедія»: навчально-методичний посібник [Електронний ресурс] / укладачі: Г.П. Ватаманюк, Л.Л. Галаманжук; за редакцією Г. П. Ватаманюк. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. 170 с.

URI: http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7557

Посібник присвячено проблемі практичної підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку і логопедів. В основі посібника лежить наскрізна програма практики здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальності 012 дошкільна освіта за освітньо-професійною програмою «Дошкільна освіта. Логопедія». У програмі схарактеризовано теоретико-методичні засади практичної підготовки; описано види педагогічних практик, які здобувачі освіти проходять під час навчання та їх зміст (завдання, етапи виконання тощо); подано інструктивно-мето­дичні матеріали з ведення й оформлення звітної документації з практики та самоорганізації під час її проходження. Посібник адресовано фахівцям у галузі дошкільної освіти – науково-педагогічним працівникам, роботодавцям, вихователям-наставникам, здобувачам освіти денної і заочної форми навчання.

Методичні рекомендації до написання та захисту кваліфікаційних робіт зі спеціальності 012 Дошкільна освіта : навчально-методичний посібник [Електронний ресурс] / уклад. Н.Г. Каньоса, Т.Й. Бабюк. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2023. 146 с.

URI: http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7495

У методичних рекомендаціях визначено загальні вимоги до змісту, структури й оформлення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Для здобувачів і викладачів закладів вищої освіти.

Технології формування Soft Skills в системі професійної підготовки педагога : навчальний посібник [Електронний ресурс] / уклад. Т.Й.Бабюк, Н.Г.Каньоса, С.М.Бабюк. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2023. 222 с.

URI: http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7499

У навчальному посібнику розглядаються основні питання розвитку у здобувачів вищої освіти педагогічних спеціальностей соціально-особистісних компетентностей («soft skills»), корисних для становлення у професійній та особистій сферах життя. Викладено навчальні матеріали з основних компетентностей, наведено факти й аргументи, щоб стимулювати молодь до саморозвитку. Посібник буде корисним для здобувачів освіти усіх педагогічних спеціальностей, усіх форм здобуття освіти, управлінцям, працівникам кадрових агентств та менеджерам з персоналу, а також для усіх, хто прагне успішно будувати власну кар’єру та особисте життя.

Формування базових якостей особистості дитини дошкільного віку: навч.метод. посібник / авт.-упор. І. Л. Пукас, Н. Г. Каньоса, Т. Й. Бабюк, Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В. 2023. 131 ст.

URI: http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7496

Матеріали навчально-методичного посібника вміщують теми та плани практичних занять, загальні методичні рекомендації до них, завдання для самостійної роботи, список використаних джерел, глосарій термінів та додатки. Також є тестові завдання для самоконтролю.

Навчально-методичне видання допоможе майбутнім вихователям закладів дошкільної освіти глибше освоїти основні теми дисципліни «Формування базових якостей особистості дитини дошкільного віку», підготуватись до практичних занять, опрацювати рекомендовану літературу, зорганізувати самостійну роботу. Наведені у додатках матеріали допоможуть майбутнім вихователям ЗДО організовувати роботу дошкільників під час проходження педагогічної практики.

Навчально-методичний посібник адресовано здобувачам вищої освіти зі спеціальності 012 Дошкільна освіта, педагогам закладів дошкільної освіти, викладачам закладів вищої освіти педагогічних спеціальностей.

Ватаманюк Г. П. Робота з дитячою книгою в закладі дошкільної освіти: теорія і практика: навчально-методичний посібник. Видання 2-ге, доповнене. Київ: КНТ, 2022. 488 с.

URI: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/handle/123456789/6854

У посібнику висвітлено теоретичні та організаційно-методичні аспекти роботи з дитячою книгою в закладі дошкільної освіти. Розкрито роль дитячої книги у формуванні особистості дошкільника, описано типологію дитячих книг та їх елементи; виявлено й обґрунтовано психологопедагогічні умови та методико-технологічний інструментарій роботи з дитячою книгою, описано методику роботи з літературними жанрами на різних етапах дошкільного дитинства. Подано схему аналізу дитячої книги, контрольні і практичні завдання, дидактичні та довідкові матеріали, конспекти окремих форм роботи з дітьми, батьками, вихователями в закладі дошкільної освіти, методичні рекомендації̈для батьків.
Посібник адресований методистам, вихователям закладів дошкільної освіти, студентам і викладачам педагогічних коледжів й університетів, інститутів післядипломної освіти, батькам.

Вашак О.О., Бабюк Т.Й. Менеджмент у галузі дошкільної освіти : навчально-методичний посібник для підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» за освітньопрофесійною програмою «Дошкільна освіта». Полтава, 2022. 86 с.

URI: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/handle/123456789/6857

Навчально-методичний посібник містить у собі програму до освітнього компоненту «Менеджмент у галузі дошкільної освіти». Представлені опорні конспекти лекцій. До посібника увійшов навчально-методичний матеріал до практичної, самостійної та індивідуальної роботи студентів. Розрахований для студентів педагогічного профілю, які вивчають навчальну дисципліну «Менеджмент у галузі дошкільної освіти». Може стати у нагоді керівникам, методистам та вихователям закладів дошкільної освіти.

Пукас І.Л. Основи саморозвитку професійної компетентності майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти: монографія. Київ: Вид-во «Центр учбової літератури», 2021. 134 с.

URI: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/handle/123456789/6388

У монографії подаються результати досліджень у галузі дошкільної освіти, зокрема розглядаються особливості саморозвитку професійної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у рамках їх теоретико-практичної підготовки. Порушуються проблеми модернізації змісту професійної підготовки фахівців ЗДО, технологічних особливостей його реалізації, що в цілому сприяє підготовці здобувачів освіти до здійснення успішної професійно-педагогічної діяльності в сучасних закладах дошкільної освіти.

Монографію адресовано здобувачам вищої освіти педагогічних факультетів спеціальності 012 Дошкільна освіта, педагогам закладів дошкільної освіти та викладачам закладів вищої освіти педагогічних спеціальностей.

Ватаманюк Г. П. Формування інструментальної складової спілкування старших дошкільників у процесі музично-ігрової діяльності : монографія. Київ: Центр учбової літератури, 2021. 360 с.

URI: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/handle/123456789/6853

У моногорафії йдеться про розвиток сфери спілкування старших дошкільників у процесі музично-ігрової діяльності. Розкрито сутність та співвідношення понять «інструментальна складова спілкування», «комунікативні уміння старших дошкільників», «музично-ігрова діяльність старших дошкільників»; висвітлено комунікативні й виховні властивості музики та їх роль у формуванні комунікативного досвіду дитини, здійснено класифікацію музичних ігор та описано їх вплив на формування інструментальної складової спілкування старших дошкільників. Подано діагностичну і формувальну методики та результати проведеного дослідження.
Монографію адресовано фахівцям у галузі дошкільної освіти, викладачам і студентам закладів вищої освіти

Методика виховання та розвитку дітей раннього віку : навч.-метод. посібник / авт.-упор. Н.Г. Каньоса, Т.Й. Бабюк, І.Л. Пукас, Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2021. 268 с.

URI: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/handle/123456789/6009

У посібнику розглядаються сучасні методики виховання та розвитку дітей раннього віку, запропоновано особливості гармонізації розвитку дитини, представлено науково-теоретичну інформацію та практичні напрацювання щодо організації роботи з дітьми раннього віку в закладах дошкільної освіти, вміщено теоретичний матеріал, практичні заняття, загальні методичні рекомендації до них, тестові завдання та інформацію для самопідготовки студентів.
Посібник спрямовано на формування компетентності здобувачів вищої освіти та педагогів щодо взаємодії з дитиною раннього віку, що насамперед складається зі знань про психолого-педагогічні характеристики та особливості вікового розвитку, методику виховання та розвитку дітей раннього віку та умови, які забезпечують становлення маленької особистості.
Навчально-методичний посібник адресовано здобувачам вищої освіти зі спеціальності 012 Дошкільна освіта, педагогам закладів дошкільної освіти, викладачам закладів вищої освіти педагогічних спеціальностей.

Бабюк Т.Й., Каньоса Н.Г., Вашак О.О. Організація просвітницької діяльності в закладі дошкільної освіти: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2021. 120 с.

URI: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/handle/123456789/6011

Зміст навчально-методичного посібника охоплює теоретичні основи організації і відбору методів і засобів просвітницької діяльності педагога закладу дошкільної освіти з батьками вихованців. Посібник містить методичні матеріали з тем навчального курсу, контрольні запитання і завдання для студентів, плани практичних занять, бібліографічний огляд низки нормативно-правових документів з питань співпраці з батьками. Навчально-методичний посібник адресований здобувачам вищої освіти зі спеціальності 012 Дошкільна освіта, вихователям закладів дошкільної освіти, фахівцям дошкільної освіти.

Теорія та методика співпраці закладів дошкільної освіти з родинами: нав-чально-методичний посібник. [Електронний ресурс] / авт.-упор. Н. Г. Каньоса, Т. Й. Бабюк. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. 290 с.

URI: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/handle/123456789/6382

Навчально-методичний посібник «Теорія та методика співпраці закладів дошкі-льної освіти з родинами» висвітлює особливості підготовки майбутніх вихователів за-кладів дошкільної освіти до здійснення співпраці з родинами вихованців, планування та проведення просвітницької роботи з батьками дітей дошкільного віку з питань ви-ховання та навчання дитини. У навчально-методичному посібнику вміщено теоретич-ний матеріал, завдання та питання для самостійної роботи, методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів, короткий термінологічний словник, список реко-мендованої літератури, короткий довідник.
Навчально-методичний посібник носить практико-орієнтований характер і до-зволить педагогам дошкільної освіти залучити батьків вихованців в освітню діяльність ЗДО і розширити сферу участі батьків в життєдіяльності закладу дошкільної освіти. Представлені матеріали допоможуть педагогам закладів дошкільної освіти здійсню-вати планування та проведення роботи з батьками, забезпечуючи ефективну спів-працю з родинами вихованців.
Посібник адресовано здобувачам вищої освіти зі спеціальності 012 Дошкільна освіта, викладачам закладів вищої освіти, які готують фахівців з дошкільної освіти, керівникам, вихователям-методистам, вихователям закладів дошкільної освіти.

Методика виховання та розвитку дітей раннього віку : навч.-метод. посібник / авт.-упор. Н.Г.Каньоса, О.М.Олійник. Київ : Міленіум, 2019. 156 с.

URI: http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7494

Навчально-методичний посібник укладено відповідно до Стандарту вищої освіти України підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти – бакалавра – з галузі знань 01 Освіта спеціальності 012 Дошкільна освіта.

У посібнику розглядаються сучасні методики виховання та розвитку дітей раннього віку, запропоновано особливості гармонізації розвитку дитини, представлено науково-теоретичну інформацію та практичні напрацювання щодо організації роботи з дітьми раннього віку в закладах дошкільної освіти, вміщено практичні заняття, загальні методичні рекомендації до них, завдання для виконання індивідуальної роботи, тестові завдання та інформацію для самопідготовки студентів.

Навчально-методичний посібник адресовано студентам,педагогам закладів дошкільної освіти, викладачам закладів вищої освіти педагогічних спеціальностей.

Галаманжук Л. Л., Єдинак Г. А. Основи наукових досліджень: навчально-методичний посібник. Кам янець-Подільський: ТОВ “Друкарня “Рута”, 2019. 154 с.

URI: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/handle/123456789/6956

У посібнику викладено логіку наукового дослідження, його методологічні основи, методи. Адресовано студентам, магістрантам педагогічних факультетів закладів вищої освіти різних рівнів акредитації й аспірантам.

Галаманжук Л. Л. Оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: ТОВ “Друкарня “Рута”, 2019. 122 с.

URI: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/handle/123456789/6955

У навчально-методичному посібнику розглянуто теоретичні аспекти та запропоновано практичні рекомендації, пов’язані з визначеними й апробованими дослідниками алгоритмами формування і реалізації технологій оздоровчої спрямованості, методик діагностики фізичного розвитку дітей у дошкільний період та під час навчання у початковій школі. Пропоновані розробки та рекомендації необхідні для підвищення ефективності фізичної активності дітей у закладах дошкільної освіти та початкової школи в аспекті успішного вирішення завдань, визначених для такої активності дітей.

Каньоса Н.Г. Мотиви навчально-професійної самореалізації студентів вищих педагогічних навчальних закладів : монографія. Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2013. 192с.

Монографію присвячено проблемі самореалізації майбутніх педагогів. Здійснено теоретичний аналіз поняття «учбово-професійна самореалізація», що розглядається як процес розкриття, випробування, розгортання та здійснення можливостей особистості в ході оволодіння і виконання нею учбово-професійної діяльності.

Адресована науковцям, студентам, педагогам навчальних закладів, усім, хто цікавиться проблемами учбово-професійної самореалізації студентів

Теорія та технології розвитку дитячої художньої творчості дошкільників : навчально-методичний посібник / укладач : Н.Г.Каньоса. Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2015. 188 с.

URI: http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1782

У навчально-методичний посібнику розглянуто особливості підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до здійснення художньо-творчого розвитку дітей дошкільного віку, засвоєння та оволодіння фактичним матеріалом про особливості сприймання, уяви, мислення, запам’ятовування, розуміння і творчого відтворення дітьми дошкільного віку змісту художніх творів, висвітлено суть творчого процесу, приділено увагу педагогічній творчості вихователя. У посібнику вміщено тексти лекцій, завдання та питання для самостійної роботи, методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів, короткий термінологічний словник, список літератури, додатки.

Посібник адресований студентам – майбутнім вихователям дошкільних навчальних закладів, викладачам ВНЗ, котрі читають курс ”Теорія та технології розвитку дитячої художньої творчості дошкільників”

Теорія та методика співпраці дитячих навчальних закладів з родинами : навчально-методичний посібник / укладач : Н.Г.Каньоса. Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2015. 116 с.

URI: http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1781

У навчально-методичний посібнику розглянуто особливості підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до здійснення співпраці  з родинами вихованців дитячих навчальних закладів, планування та проведення просвітницької роботи з батьками дітей дошкільного віку з різних питань виховання та навчання дитини. У посібнику вміщено тексти лекцій, завдання та питання для самостійної роботи, методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів, короткий термінологічний словник, список літератури, короткий довідник.

Посібник адресований студентам – майбутнім вихователям дошкільних навчальних закладів, викладачам ВНЗ, котрі читають курс «Теорія та методика співпраці ДНЗ з родинами» 

Актуальні проблеми початкової школи : навчальний посібник / укладачі : М. С. Гордійчук, Н. Г. Каньоса. Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2015. 248 с.

URI: http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1814

У навчальному посібнику розглянуто особливості педагогічної діяльності, розкрито сутність та складові педагогічної майстерності: професійну компетентність, педагогічну техніку, культуру, педагогічний такт та імідж викладача. Висвітлено специфіку й особливості спілкування в педагогічній діяльності, приділено увагу акторським здібностям викладача, самовдосконаленню педагога.

Рекомендовано студентам, магістрам, викладачам.

 

Невербальні засоби спілкування : навчально-методичний посібник для вивчення курсу «Комунікативні процеси у навчанні» студентами економічних факультетів / укладач : Н.Г.Каньоса. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет,  2007. 26с. 

Вербальні засоби спілкування : навчально-методичні матеріали для вивчення курсу «Комунікативні процеси у навчанні» студентами економічних факультетів / [укладачі : М.С.Гордійчук, Н.Г.Каньоса]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, 2007. 28с. 

 

Процес спілкування та його складові : навчально-методичний посібник для студентів економічних факультетів / [укладачі : М. С. Гордійчук, Н. Г. Каньоса]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, 2007. 36 с.

 

Програми та методичні поради до навчальної і педагогічної прктик з музики / [О.С.Аліксійчук, В.В.Федорчук, Т.В.Борисова, М.А.Печенюк, І.М.Білецька, Каньоса Н.Г.]. Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2011. 68 с.

У методичних рекомендаціях представлена структура навчальної та педагогічної практик для студентів спеціальності “Музика”. Подано цілі, завдання, зміст кожної практики, зразки оформлення матеріалів практики, вимои до студентів-практикантів.

Методичні рекомендації пропонуються студентам, викладачам педагогічних факультетів вищих навчальних закладів, а також учителяммузики загальноосвітніх навчальних закладів. 

Ватаманюк Г.П. Робота з дитячою книгою в закладі дошкільної освіти : теорія і практика : навчально-методичний посібник. Київ : КНТ., 2018. 480с.

У посібнику подано систематизований виклад теоретико-методичних основ організації роботи з дитячою книгою у закладі дошкільної освіти, що дозволило б включити цю роботу у ширший контекст формування особистості дитини, її прилучення до культурних надбань людства (соціалізації). При розробленні змісту посібника враховано науково-методичні напрацювання вітчизняних і зарубіжних учених та практиків (Г. Бєленька, А. Богуш, Н. Гавриш, Л. Гурович, Н. Карпинська, О. Монке, І. Огієнко, О. Ольжич, А. Просенюк, С. Русова, В. Сухомлинський, І. Товкач, К. Ушинський, Є. Фльоріна, І. Франко та ін.).

Матеріал посібника розподілено на три модулі, в яких висвітлено теоретичні та організаційно-методичні аспекти роботи з дитячою книгою в закладі дошкільної освіти, а також подано методичні розробки різних форм роботи з книгою.

Посібник адресований методистам, вихователям закладів дошкільної освіти, студентам і викладачам педагогічних коледжів й університетів, інститутів післядипломної освіти, батькам.

Демчик К. І. Художнє виховання старших дошкільників засобами живопису : формування ціннісного ставлення : монографія. Кам’янець-Подільський : Друк-сервіс, 2017.  170 с.

У монографії здійснено науковий аналіз проблеми формування ціннісного ставлення до живопису в старших дошкільного віку та визначено сутність поняття «ціннісне ставлення дитини до живопису». Розкрито й обґрунтовано особливості сприймання і розуміння живопису старшими дошкільниками на основі досліджень у галузі дошкільної педагогіки. Виявлено реальний стан науково-методичного забезпечення процесу формування ціннісного ставлення до живопису у практиці дошкільного виховання. Обґрунтовано та визначено критерії та їхні показники, встановлено рівні сформованості ціннісного ставлення до живопису в старших дошкільників. Розроблено авторські методики, спрямовані на формування ціннісного ставлення до живопису в старших дошкільників. Подані методичні рекомендації з художнього виховання старших дошкільників засобами живопису.

Для науковців, педагогів вузів та дошкільних навчальних закладів, студентів, аспірантів, а також для усіх, хто цікавиться проблемами естетичного виховання дошкільників засобами образотворчого мистецтва та живопису зокрема.

Демчик К. І. Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю дітей : навчально-методичний посібник для студентів педагогічного факультету напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта». Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. 128 с., іл.

У даному посібнику розкрито зміст основних понять з основ образотворчого мистецтва; подано короткі відомості про основні прийоми, способи малювання, ліплення та вирізування; розглянуто зміст навчання усіх видів образотворчої діяльності за віковими групами; подано ілюстрований словник мистецьких термінів, які є незамінними помічниками педагога образотворчого мистецтва.

Матеріал навчально-методичного посібника може бути використаний студентами денної та заочної форми навчання при підготовці до занять з курсу «Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю дітей», а також для організації самостійної роботи студентів. Крім того, даний посібник стане у пригоді педагогам ДНЗ при підготовці та проведенні різних форм роботи з образотворчої діяльності дошкільників. 

Програма та методичні рекомендації до навчальної педагогічної практики (І модуль) / укл. : Попова Л.Б., Демчик К.І. Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д.Г. 2014. 44 с.

Програма навчальної педагогічної практики розроблена за вимогами Освітньо-професійної програми й Освітньо-кваліфікаційної характеристики сучасного Галузевого стандарту вищої освіти, відповідає фаховій підготовці студентів галузі знань 0101 Педагогічна освіта за напрямом 6.010101 Дошкільна освіта. До програми додаються детальні методичні рекомендації щодо підготовки, організації та проведення режимних процесів групи раннього віку, а також схеми спостережень за різними видами діяльності дітей у адаптаційний період до умов дошкільного закладу.

Для студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації.

Літня практика. Методичні рекомендації / укладач Демчик К. І. Кам’янець-Подільський : видавець ПП Зволейко Д.Г., 2012. 32 с.

Посібник містить програму літньої практики, яку проходять студенти ІІІ курсу напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта; методичні рекомендації до виконання завдань практики, розписані за змістовими модулями, а також у додатках подані зразки оформлення звітної документації.

Дана програма буде корисною студентам під час організації виховання та навчання дітей дошкільного віку у літній оздоровчий період.

 

Вступ до спеціальності: навчально-методичний посібник / М.С.Гордійчук, О.В.Мартіна, Н.В.Третяк. Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г. 2020. 136с.

Навчально-методичний посібник укладено відповідно до Стандарту вищої освіти України підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти – бакалавра – з галузі знань 01 Освіта спеціальності 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта. 

Ватаманюк Г.П. Формування комунікативних умінь старших дошкільників у процесі музично-ігрової діяльності: навчально-методичний посібник. Кам‘янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2012. 152с.

Зміст посібника спрямований на реалізацію визначених Базовою програмою «Я у Світі» завдань соціального, комунікативно-мовленнєвого, емоційно-ціннісного, естетичного, креативного розвитку дітей старшого дошкільного віку. У запропонованій організаційно-методичній системі висвітлено основні аспекти формування комунікативних умінь старших дошкільників у процесі музично-ігрової діяльності; виявлено психолого-педагогічні умови процесу реалізації означеної системи та складові комунікативно-розвивального напряму роботи дошкільного навчального закладу.

У другій частині посібника розкривається зміст роботи з дошкільниками у кожному кварталі, представлено широкий спектр вправ, ігрових етюдів, ігор з музичним супроводом і музично-розважальних заходів, метою яких є налагодження міжособистісної взаємодії старших дошкільників на основі комунікативно-мовленнєвих ситуацій.

Адресовано методистам, вихователям, музичним керівникам, батькам, викладачам і студентам. 

Ватаманюк Г.П. Формування комунікативних умінь старших дошкільників у процесі музично-ігрової діяльності : практичний аспект : навчальний посыбник. Камянець-Подільський : ТОВ «Друк-сервіс», 2014. 160с.

У посібнику подано систему занять з формування комунікативних умінь старших дошкільників у процесі музично-ігрової діяльності, перевірену у ході дослідно- експериментальної роботи.

Пропонований матеріал допоможе вихователям, музичним керівникам, психологам, методистам дошкільних навчальних закладів організувати роботу з дошкільниками в означеному напрямі. 

Ватаманюк Г.П. Музика  в  країні  дошкілля : навчально-методичний посібник. Кам’янець-подільський : Аксіома, 2008. 260 с.

У посібнику розкриваються питання проблеми підготовки майбутніх вихователів і  музичних керівників закладів  дошкільної освіти до організації і проведення  музичної діяльності з дошкільниками (функції музичного керівника  й вихователя на музичному занятті, методика використання ігор під час свят і розваг та музичного супроводу до них; основні принципи  роботи вокально-хорового гуртка в закладі дошкільної освіти). Матеріали навчально-методичного посібника мають довідкову й дидактичну спрямованість й адресовані викладачам, студентам педагогічних і мистецьких дисциплін, педагогам-практикам закладів дошкільної освіти.

Актуальні питання естетичного .виховання молоді засобами музики : монографія / М.А. Печенюк, О.М. Прядко, Г.П. Ватаманюк, Т.П. Карпенко та ін. ; за з аг. ред. Печенюк М.А.  Кам янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко ДІД 2014. 200 с.

У колективній  монографії  висвітлюються  питання  проблеми  естетичного виховання  молоді  у  вищих, середніх педагогічних і мистецьких навчальних закладах, а  також у  закладах  дошкільної освіти. Адресовано  студентам і  викладачам, усім, хто науково-методично  освоює  практику  вдосконалення музичних  дисциплін. 

 

 

 

 

 

 

 

.