Home » Ватаманюк Галина Петрівна

Ватаманюк Галина Петрівна

Ватаманюк Галина Петрівна

orcid.org/0000-0002-4236-107X
Google Scholar

Посада   старший викладач  кафедри теорії та методик дошкільної освіти

Науковий ступінь  кандидат педагогічних наук

 

Біографія. Народилася 1 грудня 1967 року в с. Лукачівка Кельменецького (Дністровського) району Чернівецької області. 

У 1983 р. закінчила Лукачівську восьмирічну школу та районну дитячу музичну школу по класу акордеона.

Професійна освіта. У 1987 pp. закінчила Чернівецьке педагогічне училище, отримала диплом з відзнакою зі  спеціальності «Музичне виховання», кваліфікація «Вчитель музики та музичний керівник дошкільного закладу». 

У 1992 р. закінчила Кам’янець-Подільський педагогічний інститут ім. В. П. Затонського. Отримала диплом з відзнакою зі спеціальності «Педагогіка і методика початкового навчання і музика», кваліфікація «Вчитель початкових класів і музики».

15 серпня 1992 року розпочала педагогічну діяльність у Кам’янець-Подільській ЗОШ №6, займаючи посаду вчителя музики і співів (1992-1994р.р.). З сумісництвом у цей час працювала вчителем сольфеджіо й музичної літератури в дитячій міській музичній школі ім. Ф. Д. Ганіцького. 

Упродовж 19 років і 6 мсяців працювала в дошкільній освіті (1994-2013р.р.) виконуючи посадові обов’язки музичного керівника у ДНЗ №31 (1994-2000р.р.) та №20 «Дзвіночок» (2000-2-13р.р.).м. Кам’янець-Подільського.

У 2003 році рішенням атестаційної комісії встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії». У 2008 році підтверджено здобуту категорію та присвоєно звання «Вихователь-методист». У 2008 році отримала диплом І ступеня за участь в обласному конкурсі «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування». У 2009 році стала переможцем Всеукраїнського конкурсу освітніх технологій, організованого редакцією фахового журналу «Дошкільне виховання».

У 2007–2011 pр. навчалася в аспірантурі Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка (заочна форма).

У 2009–2011 р.р. паралельно навчалася на педагогічному факультеті Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, по закінченні якого отримала диплом бакалавра з відзнакою про базову вищу освіту зі спеціальності «Дошкільна освіта», здобувши кваліфікацію «Вихователь дітей дошкільного віку».

2009 по 2015 р.р. – асистент кафедри педагогіки та методик дошкільної і початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за сумісництвом (основне місце роботи в цей час: Кам’янець-Подільський ДНЗ №20 (2009-2013 рр.) на посаді музичного керівника і  вихователя  дітей  дошкільного віку і Кам’янець-Подільський Центр дитячої та юнацької творчості (2013-2016 pp.) на посаді методиста).

У грудні 2014 року під керівництвом кандидата педагогічних наук, професора Печенюк М. А. успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.08 – Дошкільна педагогіка з теми «Формування комунікативних умінь старших дошкільників у процесі музично-ігрової діяльності» (спеціалізована вчена рада К 41.053.04 Державного закладу «Південно-український національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», м. Одеса).

З січня 2016 р. Галина Петрівна працює на кафедрі теорії і методик дошкільної освіти, займаючи посаду старшого викладача (за основним місцем роботи). 

Педагогічний стаж роботи – 31 рік.

Викладає такі освітні комопненти:

  • «Дошкільна лінгводидактика»;
  • «Робота з дитячою книжкою в закладах дошкільної освіти»;
  • «Організація театралізованої діяльності дітей дошкільного і молодшого шкільного віку»;
  • «Ознайомлення дітей із суспільним довкіллям»;
  • «Організація освітнього процесу в закладі дошкільної освіти».

Здійснює керівництво написанням курсових і дипломних робіт, практикою зі спеціальності, самостійною й індивідуальною роботою здобувачів вищої освіти, науковим гуртком, результатом роботи якого є щорічна участь студентів у наукових та науково-практичних конференціях різних рівнів, публікації у збірниках наукових праць, участь і перемоги у І та ІІ етапах Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та олімпіад зі спеціальності «Дошкільна освіта». Має подяку за підготовку здобувачки вищої освіти Доротюк Юлії до участі у II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (16-17 лютого 2017 р., м. Глухів), яка зайняла ІІІ місце.

Ватаманюк Г. П. виконує функціональні обов’язки куратора академічної групи, залучає студентів групи до освітньо-виховних заходів факультету та групи, організовує цільові екскурсії.

Наукові інтереси к.п.н. старшого викладача Ватаманюк Г. П. зосереджені на дослідженні актуальних питань дошкільної педагогікти, мовленнєвого та естетичного розвитку дошкільників, ознайомленні їх із довкіллям, формуванні професійної компетентності майбутніх вихователів дітей раннього і дошкільного віку.

Наукові та професійні досягнення. У науково-творчому доробку викладача понад 100 одноосібних публікацій, серед яких – 3 навчально-методичні посібники, 2 навчальні посібники для здобувачів вищої освіти спеціальності «Дошкільна освіта»; монографія за темою дисертаційного дослідження;  публікації у наукових фахових України в тому числі й зареєстрованих у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus, інших виданнях в тому числі й закордонних. Галина Петрівна є співавтором колективної монографії за загальною редакцією Печенюк М. А. та публікації, проіндексованої у Web of Science (shooting_star), Scopus.

З травня 2017 року Ватаманюк Г. П Член Всеукраїнської громадської організації працівників дошкільної освіти (Членський квиток № 002986).

Член проєктної групи з розробки освітніх програм зі спеціальності 012 Дошкільна освіта:

  • оп «Дошкільна освіта» (2017р.);
  • опп «Дошкільна освіта» (2018р.);
  • опп «Дошкільна освіта. Логопедія» (2021р.).

19-21 травня 2021 року .  взяла участь у програмі академічної мобільності (Закордонне стажування, дистанційна форма навчання) на тему «Сучасні методи навчання та інноваційні технології в вищій освіті: європейський досвід та глобальні тенденції», 180 год., 6 кредитів ECTS. Університет фінансів бізнесу та підприємництва. Софія. Болгарія (Certificat №BG/VUZF/832-2021).

Склала іспит у Великій семінарії Асоціації Католицького Апостольства з польської мови як іноземної та досягла рівня В2 (Certyficat Jezyka polskiego (Numer rejestracyjny KW-018/ 0421 od 08/04/2021).

18 вересня–18 жовтня 2017р. пройшла стажування на кафедрі педагогіки та психології дошкільної освіти факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького наіонального університету імені Юрія Федьковича (Довідка № 2/13-3097 від 16.11.2017р.).

4 жовтня–20 грудня 2021р. підвищила кваліфікацію на кафедрі дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти ім. проф. Т. І. Поніманської Рівненського державного гуманітарного університету. Тема стажування «Формування професійної кометентності майбутніх вихователів дітей раннього і дошкільного віку в умовах модернізації дошкільної освіти» (Сертифікат 25636989/ 000657-21).

Бере участь у роботі над держбюджетною, госпрозрахунковою темою «Професійна підготовка педагогів закладів дошкільної освіти до формування життєвих компетентностей дітей дошкільного віку» (Державний реєстраційний номер: 0120U103286).

Бере участь у роботі наукової лабораторії «Теоретико-методологічні засади дошкільної освіти» на базі кафедри теорії та методик дошкільної освіти.

Участь у науковій школі «Інноваційні технології фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва», керівник Лабунець В.М. професор, Лабунець В. М., к.п.н., професор, Печенюк М..А.

Основні публікації 2019-2023