Home » Актуально » Практика у вищій школі

Практика у вищій школі

24 вересня 2020 року для студентів 2 курсу ступеня вищої освіти «магістр» груп DO1-М19 і DOр-М19 спеціальності 012 Дошкільна освіта» (денної форми навчання) було проведено настановну конференцію з питань проходження виробничої педагогічної асистентської практики. База практики – кафедра теорії та методик дошкільної освіти, мета – формування у здобувачів освітнього ступеня «магістр» готовності до цілісного виконання комплексу функціональних обов’язків викладача дошкільної педагогіки, дитячої психології та методик дошкільної освіти, оволодіння професійним досвідом та набуття професійних компетентностей.

Керівник практики з фаху к.п.н. старший викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти Ватаманюк Г.П. ознайомила присутніх з програмою практики та термінами її проходження, змістом роботи на кожному з етапів (організаційному, основному, заключному), вимогами до ведення звітної документації. Особливу увагу було звернено на специфіку роботи викладача в умовах карантину – дистанційну форму навчання.

Завідувач кафедри і керівник практики з фаху – д. п. н., професор Галаманжук Л.Л. акцентувала увагу майбутніх викладачів на трудову дисципліну під час проходження практики, відповідальність щодо професійних  обов’язків викладача вищої школи, дотримання санітарно-гігієнічних і протиепідемічних норм та заходів на факультеті. Про науково-дослідну роботу викладача студентам розповіла керівник практики з фаху, д.п.н., доцент Газіна І.О. Завдання практики з педагогіки і психології прокоментували викладачі відповідних кафедр – д.п.н., професор Кучинська І.О. та к.пс.н., доцент Дорофей С.В. Також студенти прослухали інструктаж із техніки безпеки життєдіяльності, отримали напуття на успішну роботу.

Г.П.Ватаманюк