Home » Освітньо-професійні програми

Освітньо-професійні програми

ПРОЄКТИ ОСВІТНЬО ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ (2022)

 

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Проєкт освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Логопедія» спеціальності 012 «Дошкільна освіта» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2022)

Пропозиції щодо внесення змін до проєкту освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Логопедія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти просимо надсилати за посиланням

Вдячні за співпрацю

Таблиця пропозицій до проєкту освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Логопедія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка (2022)

 

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Проєкт освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» спеціальності 012 «Дошкільна освіта» для другого (магістерського) рівня вищої освіти (2022)

Пропозиції щодо внесення змін до проєкту освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти просимо надсилати за посиланням

Вдячні за співпрацю

Таблиця пропозицій  до прєкту освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка (2022)

 

Обговорення проєкту ОПП «Дошкільна освіта. Логопедія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (зі змінами) та проєкту освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта (2022)

Обговорення проєкту ОПП «Дошкільна освіта. Логопедія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (зі змінами) та проєкту освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта (2022)

Зустрічі з обговорення проєктів освітньо-професійних програм продовжуються…

Громадське обговорення проєктів освітньо-професійних програм за спеціальністю 012 Дошкільна освіта триває!

Громадське обговорення освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Логопедія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (зі змінами) та проєкту освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта (2022)

Розширене засідання кафедри теорії та методик дошкільної освіти з питання обговорення освітньо-професійних програм за спеціальністю 012 Дошкільна освіта

Обговорення освітньо-професійних програм «Дошкільна освіта. Логопедія», «Дошкільна освіта» спеціальності 012 Дошкільна освіта ступенів вищої освіти «бакалавр» та «магістр»

 

Проєкти освітньо-професійних програм 2021

Проєкт освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Логопедія» (2021)

Громадське обговорення освітньо-професійної програми  «Дошкільна освіта. Логопедія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2021)

Пропозиції щодо внесення змін до освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Логопедія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти просимо надсилати за посиланням

Вдячні за співпрацю

Таблиця пропозицій стейкхолдерів до проєкту освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Логопедія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка (2021)

Таблиця пропозицій стейкхолдерів щодо удосконалення освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка (2021)

Зустрічі зі стейкхолдерами:
Обговорення проєкту освітньо професійної програми з управлінням освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради (2021)
Обговорення проєкту освітньо професійної програми з працівниками закладів закладів дошкільної освіти (2021)
Обговорення проєкту освітньо професійної програми зі студентами (2021)

 

Стейкхолдери (від англ. stakeholders), зацікавлені сторони – фізичні та юридичні особи, які мають інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність.

Зовнішні стейкхолдери освітніх програм університету – це особи або організації які зацікавлені у якісній підготовці фахівців вищим навчальним закладом. Це перш за все роботодавці, випускники, представники органів державної та місцевої влади, громадські організації тощо.

Завдання інституції зовнішніх стейкхолдерів (груп впливу):

 • визначати пріоритетні напрямки запровадження інновацій;
 • сприяти проходженню виробничих практик;
 • надавати пропозиції щодо покращення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти та необхідних компетенцій для опанування спеціальністю.

На інституційному рівні університету стейкхолдери мають право впливати на:

 • прозорість управлінських, організаційних, кадрових процесів щодо освітнього процесу в університеті;
 • організацію вступної кампанії;
 • адаптацію здобувачів вищої освіти до академічного життя;
 • оптимізацію і вдосконалення інформаційних ресурсів (бібліотеки, дистанційного середовища для навчання, офіційного веб-сайту університету тощо);
 • покращення роботи університетських сервісів (кафедра, деканат, відділ міжнародних зв’язків, відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, органи студентського самоврядування, вчена рада університету (факультету), рада із забезпечення якості університету тощо);
 • формування академічної спільноти, несумісної з корупцією, академічним плагіатом, самоплагіатом, фабрикацією, фальсифікацією, списуванням, обманом, хабарництвом, необ’єктивним оцінюванням;
 • зв’язок з потенційними роботодавцями, організацію та рівень працевлаштування випускників;
 • створення груп сприяння академічній доброчесності, комісій з питань етики та академічної доброчесності, розвитку студентських організацій, гуртків, секцій, товариств тощо.

На інституційному рівні факультету стейкхолдери мають право впливати на:

 • розробку, моніторинг, періодичний перегляд освітніх програм спеціальностей та їх зміст;
 • оцінку якості професорсько-викладацького складу за такими напрямами діяльності: професійні характеристики, педагогічна діяльність, науково-дослідна, навчально-методична та організаційна робота, міжнародна мобільність;
 • вибір технологій і методів викладання навчальних дисциплін;
 • якість методичного забезпечення навчальних дисциплін;
 • якість і об’єктивність оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти щодо компетенцій, зазначених в освітній програмі;
 • якість матеріально-технічної бази спеціальності;
 • якість процесу набуття практичного досвіду здобувачами вищої освіти;
 • якість наукової роботи та можливість участі здобувачів вищої освіти у академічній мобільності, наукових проектах, конференціях, публікаціях тощо.